กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการ 2566 รอบ 4 Entrance 28 มกราคม 2566

กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการ 2566 รอบ 4 Entrance สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี และฟิสิกส์ วันที่ 28 มกราคม 2566ณ อาคารคณะครุศาสตร์ ในการสอบครั้งนี้มีการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการในวิชาความรู้ทั่วไป ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์

Read more

กิจกรรมการเสริมสร้างแนวคิดและความเชื่อของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์ 27-28 มกราคม พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 27 -28 มกราคม พ.ศ. 2566 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้จัดโครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมสูงในการสอบบรรจุข้าราชการครู ใน “กิจกรรมการเสริมสร้างแนวคิดและความเชื่อของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์” ให้แก่นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความรู้ ความเชื่อ และตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการสืบเสาะสำหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเพื่อให้นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการวิจัย

Read more

ชื่นชม ยกย่อง นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาขุนทะเลเป็นตัวแทนธนาคารกรุงไทย สาขาขุนทะเลและสำนักงานใหญ่ ได้มอบหนังสือขอบคุณแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว คณบดีคณะครุศาสตร์ ในโอกาสที่ นางสาววรรณพร ชนะชน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

Read more