ดาราศาสตร์สร้างสรรค์เพื่อชุมชนปีที่ 8

ดาราศาสตร์สร้างสรรค์เพื่อชุมชนปีที่ 8


นักศึกษาและอาจารย์  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 132 คน ออกค่ายดาราศาสตร์สร้างสรรค์เพื่อชุมชนปีที่ 8 ที่โรงควนสุบรรณวิทยา ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 21-23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เพื่อให้สมาชิกชมรมดาราศาสตร์ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดง Science Show กิจกรรมฐานต่างๆ และทัศนศึกษา ณ จังหวัดกระบี่