ประวัติของสาขาวิชา

sciedu

 หลักสูตรครุุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (Bachelor of Education Program in General Science) หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555