กิจกรรมนิเทศการสอน

กิจกรรมนิเทศการสอน การให้ความรู้และการแนะนำถึงผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการติดตามประเมินผลการสอนของครู เนื่องจากมีประโยชน์ในเชิงวิชาการก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพื่อนครู และคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรวิธีการที่ดีวิธีหนึ่งคือ การนิเทศการสอซึ่งมีกระบวนการที่จะดำเนินการให้คุณครูผู้สอนได้ข้อมูลจากผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถนำไปพัฒนา ปรับปรุงและสามารถนำมาเป็นแบบอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

Read more

กิจกรรมชมรมดาราศาสตร์

กิจกรรมชมรมดาราศาสตร์ นศ ท่านใดมีความสามารถในการถ่ายรูปให้สวยดังนี้ มาถ่ายรูปในพร๊อพนี้ให้หน่อยครับ #ไว้โปรโมตหลักสูตรและชมรมดาราศาสตร์ เปลี่ยนคนเป็นใส่เสื้อชมรมดาราศาสตร์รุ่นปัจจุบัน ถ่ายที่ลานหน้าหอประชุม ฉากหลังเป็นหอประชุม กล้องโทรทรรศน์พร้อม เลเซอร์พร้อม

Read more

กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมนอกหลักสูตรที่นักศึกษาจัดขึ้นเองด้วยความสมัครใจ ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในหลักสูตร หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “กิจกรรมนอกหลักสูตร”

Read more