กิจกรรมนิเทศการสอน

กิจกรรมนิเทศการสอน การให้ความรู้และการแนะนำถึงผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการติดตามประเมินผลการสอนของครู เนื่องจากมีประโยชน์ในเชิงวิชาการก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพื่อนครู และคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรวิธีการที่ดีวิธีหนึ่งคือ การนิเทศการสอซึ่งมีกระบวนการที่จะดำเนินการให้คุณครูผู้สอนได้ข้อมูลจากผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถนำไปพัฒนา ปรับปรุงและสามารถนำมาเป็นแบบอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

Read more