อาจารย์ประจำ

อาจารย์ฤกษ์ฤดี นาควิจิตร
อาจารย์ฤกษ์ฤดี นาควิจิตร
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์สุมิตร  จิรังนิมิตสกุล
อาจารย์สุมิตร จิรังนิมิตสกุล
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์ ดร. บรรณรักษ์  คุ้มรักษา
อาจารย์ ดร. บรรณรักษ์ คุ้มรักษา
อาจารย์
อาจารย์  ดร. อาทิตยา  จิตร์เอื้อเฟื้อ
อาจารย์ ดร. อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ
อาจารย์
อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์  แสงสุวรรณ
อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา  รักบำรุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา รักบำรุง
อาจารย์
อาจารย์ณัฐพล  หนูจีนจิตร
อาจารย์ณัฐพล หนูจีนจิตร
อาจารย์ (ประธานสาขา)