หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Education Program in General Science

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม          : ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ชื่อย่อ           : ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม          : Bachelor of Education (General Science)

ชื่อย่อ           : B. Ed. (General Science)

student-learning