คณะกรรมการสาขา

ที่

ชื่อ-สกุล

 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก

สถาบัน

ที่สำเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน

(ชม./สัปดาห์)/ปีการศึกษา

2555 2556 2557 2558 2559
1 นายณัฐพล หนูจีนจิตร อาจารย์

วท.ม.

 

ธรณีวิทยา

มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

15 15 15 15 15

วท.บ.

 

ธรณีวิทยา

มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

กศ.บ.

 

วิทย์-ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2

นางสาวอาทิตยา

จิตร์เอื้อเฟื้อ

 

อาจารย์

ศศ.ม.

 

วท.ม.

การสอนวิทยาศาสตร์

 

ชีววิทยา

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

15 15 15 15 15