ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

  1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1   ระบบจัดการศึกษาเป็นการจัดการศึกษาระบบทวิภาค  โดยหนึ่งภาคการศึกษาเรียน  ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  กรณีมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

1.3   การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

-ไม่มี-

  1. การดำเนินการหลักสูตร

     2.1   วัน  –  เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน ในเวลาราชการ โดยแบ่งออกเป็นภาคการศึกษา    ดังนี้

2.1.1  ภาคการศึกษาที่ 1  ระหว่างเดือนมิถุนายน  –  เดือนกันยายน

2.1.2  ภาคการศึกษาที่ 2  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน  –  เดือนกุมภาพันธ์

2.1.3  ภาคฤดูร้อน  (ถ้ามี) ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม

2.2   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

2.2.1    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่าทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  ในแผนการเรียนวิทย์ – คณิต

2.2.2    ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2.2.3    ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2.2.4  ผ่านการสอบวัดหรือประเมินความรู้พื้นฐาน

2.2.5           ผ่านการสอบวัดแววความเป็นครู

2.3   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

2.3.1  ปัญหาทางด้านทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ

2.3.2  ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย

2.3.3  ปัญหาการใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์

2.3.4  ปัญหาด้านการปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อให้เหมาะสมกับอาชีพครู

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

2.4.1  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหานักศึกษาที่มีปัญหาการสื่อสารภาษาไทย  และภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ  ได้แก่  ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้  ในปีการศึกษาที่ 1 รวมถึงการให้นักศึกษาเข้าอบรมพื้นฐานภาษาอังกฤษที่จัดโดยสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2.4.2 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาเป็นระดับมหาวิทยาลัย  ทางคณะจะจัดให้มีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด  โดยอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ในหลักสูตรสาขาวิชาและนักวิชาการหอพัก รวมถึงระบบพี่สอนน้อง

2.4.3 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพื้นฐานคอมพิวเตอร์  โดยให้นักศึกษาที่มีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ  เข้ารับการอบรมในช่วงหลังเลิกเรียน

2.4.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อให้เหมาะสมกับอาชีพครู  โดยจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี รับนักศึกษาปีละ 80 คน คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา 80 คนต่อปีการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้