โครงสร้างหลักสูตร

  1. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1  หลักสูตร

          3.1.1  จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  167  หน่วยกิต

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ประกอบด้วย

1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   ไม่น้อยกว่า            33    หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                 ไม่น้อยกว่า               6    หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                 ไม่น้อยกว่า               6    หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร        ไม่น้อยกว่า              12   หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า                        9    หน่วยกิต

2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน                 ไม่น้อยกว่า           128    หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพครู                         ไม่น้อยกว่า             50    หน่วยกิต

วิชาชีพครูบังคับ                  ไม่น้อยกว่า             46    หน่วยกิต

วิชาชีพครูเลือก                  ไม่น้อยกว่า               4    หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเอก                           ไม่น้อยกว่า             78    หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ                    ไม่น้อยกว่า             74    หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก                     ไม่น้อยกว่า               4    หน่วยกิต

หมายเหตุ  หมวดวิชาเอกบังคับให้รวมวิชาการสอนวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต

        3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                  ไม่น้อยกว่า                  6    หน่วยกิต

3.1.3  หลักการกำหนดรหัสวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดหมวดวิชาหรือหมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard Classification Education)  เป็นแนวทาง  ซึ่งรหัสประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขอารบิก  จำนวน  7  ตัว  ดังนี้

ลำดับที่  1,  2,  3  บ่งบอกถึงสาขาวิชา จำนวน  16  สาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ และ 4 สาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย                                   EEC

สาขาวิชาสังคมศึกษา                                          ESO

สาขาวิชาภาษาไทย                                           ETH

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                        EEN

สาขาวิชาคณิตศาสตร์                                         EMA

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป                                  ESC

สาขาวิชาศิลปกรรม                                           EAR                        สาขาวิชาฟิสิกส์                                                   EPH

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์                                         ECO

สาขาวิชาพลศึกษา                                            EPS

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน                              ECI

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา            ETC

สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา                 EMR

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว                          EPY

สาขาวิชาหลักการศึกษาและการบริหาร                     EAD

                      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาชีววิทยา                                            SBI

สาขาวิชาฟิสิกส์                                               SPH

สาขาวิชาเคมี                                                  SCH

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                            SEN

ลำดับที่  4  –  5  บ่งบอกถึงกลุ่มวิชา/หมู่วิชา

กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                            01

กลุ่มวิชาเอกเลือก                                             02

กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ                                          03

กลุ่มวิชาชีพครูเลือก                                           04

ลำดับที่  6  –  7  บ่งบอกถึงลำดับก่อนหลังของวิชาที่ควรเรียนในสาขาวิชา

3.1.4    รายวิชาหมวดต่างๆ

                     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต โดยใช้หลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

1.1)   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต ดังนี้

GED1001        สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า                                          3(3-0-6)

Information Study Skill

GED1002        ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                  3(3-0-6)

Thai for Communication

GED1003        ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                      3(3-0-6)

English Basics

GED1004        ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้                                          3(3-0-6)

English for Application

1.2)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิตให้เลือกเรียนรายวิชาพุทธทาสศึกษาหรือรายวิชาปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชาและวิชาที่เหลือให้เลือกอีก 1 รายวิชา ดังนี้

GED2001        พุทธทาสศึกษา                                                             3(3-0-6)

Buddhadasa Studies

GED2002        ปรัชญากับชีวิต                                                            3(3-0-6)

Philosophy and Life

GED2003        การพัฒนาตน                                                              3(3-0-6)

Self Development

GED2004        สุนทรียศาสตร์                                                             3(3-0-6)

Aesthetics

1.3)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียนอย่างน้อย  6  หน่วยกิต  ดังนี้

GED3001        วิถีโลก                                                                      3(3-0-6)

Global Society and Living

GED3002        วิถีไทย                                                                     3(3-0-6)

Thai Living

GED3003        กฎหมายกับสังคม                                                          3(3-0-6)

Law and Society

1.4)   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต  ดังนี้

GED4001        วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต                                             3(3-0-6)

Science for Quality of Life

GED4002        การคิดและการตัดสินใจ                                                   3(3-0-6)

Thinking and Decision Making

GED4003        คอมพิวเตอร์กับชีวิต                                                       3(2-2-5)

Computer and Life

 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จำนวนไม่น้อยกว่า  128  หน่วยกิต  ประกอบด้วย

                         2.1)   กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ  กำหนดให้เรียน  46  หน่วยกิต  ดังนี้

EPY0301        จิตวิทยาสำหรับครู                                                        3(2-2-5)

Psychology for Teachers

EPY0302        การศึกษาพิเศษ                                                            3(2-2-5)

Special Education

ETC0301        นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา          3(2-2-5)

Innovation and Information Technology  for Educational Communication

EAD0301        การศึกษาและวิชาชีพครู                                                  3(2-2-5)

Education and Teaching Profession

EEN0301        ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                        3(2-2-5)

English for Learning Development

EAD0305        การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา                 3(2-2-5)

Administration and Quality Assurance in Education

EMR0301       การวัดและการประเมินผลการศึกษา                                     3(2-2-5)

Educational Measurement and Evaluation

EMR0302       การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                             3(2-2-5)

Research for Learning Development

ECI0301         หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                3(2-2-5)

Curriculum and Basic Education Management

ECI0303         การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้                         3(2-2-5)

Learning Management and Learning Environment

ECI0305         ทักษะการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชา                                 4(2-4-6)

Learning Management Skills for a Specific Area

ECI0306         การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                      6(450)

Internship in Education 1

ECI0307         การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                      6(450)

Internship in Education 2

2.2)   กลุ่มวิชาชีพครูเลือก  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกิต ดังนี้

ETH0401        ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                           3(2-2-5)

Thai for Learning Development

EPY0403        การพัฒนาทักษะการคิด                                                   3(2-2-5)

Thinking Development

ETC0402        การออกแบบสื่อการเรียนการสอน                                        2(1-2-3)

Instructional Media Design

ETC0403        ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ                                  3(2-2-5)

Management Information System

EPS0401        นันทนาการเบื้องต้น                                                       2(1-2-3)

Introduction to Recreation

 

EPS0402          ลูกเสือ – เนตรนารี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                              2(1-2-3)

Scouts and Learner Development Activities

EAD0402          การเรียนรู้ตลอดชีวิต                                                         2(1-2-3)

Lifelong Learning

EAD0403          ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                        2(1-2-3)

Development Strategies

ECI0402           การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น                                                  3(2-2-5)

Local Curriculum Development

ECI0404           การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น                                                 2(1-2-3)

Education for Local Development

2.3) กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จำนวนไม่น้อยกว่า  74  หน่วยกิต  โดยให้รวมวิชา   การสอนวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  ดังนี้

ESC0101          คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1                                          3(3-0-6)

Mathematics for Science 1

ESC0102          คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2                                          3(3-0-6)

Mathematics for Science 2

SBI0101           ชีววิทยา 1                                                                    3(3-0-6)

Biology 1

SBI0202           ปฏิบัติการชีววิทยา 1                                                        1(0-3-2)

Biological  Laboratory 1

SBI0103           ชีววิทยา 2                                                                    3(3-0-6)

Biology 2

SBI0204           ปฏิบัติการชีววิทยา 2                                                        1(0-3-2)

Biological Laboratory 2

SBI5309           หลักนิเวศวิทยา                                                               3(2-2-5)

Ecology

SBI7304           เทคนิคทางชีววิทยา                                                          3(2-2-5)

Biotechnique

SPH0101          ฟิสิกส์ 1                                                                      3(3-0-6)

Physics 1

SPH0102          ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1                                                           1(0-3-2)

Physics  Laboratory 1

SPH0103          ฟิสิกส์ 2                                                                      3(3-0-6)

Physics 2

SPH0104          ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2                                                           1(0-3-2)

Physics  Laboratory 2

SPH0213          ฟิสิกส์ยุคใหม่                                                                 3(3-0-6)

Modern  Physics

SPH0211          กลศาสตร์ 1                                                                  3(3-0-6)

Mechanics 1

SCH0101         เคมี 1                                                                        3(3-0-6)

Chemistry 1

SCH0102         ปฏิบัติการเคมี 1                                                             1(0-3-2)

Chemistry  Laboratory 1

SCH0103         เคมี 2                                                                        3(3-0-6)

Chemistry 2

SCH0104         ปฏิบัติการเคมี 2                                                             1(0-3-2)

Chemistry  Laboratory 2

SCH0213         เคมีวิเคราะห์                                                                 3(3-0-6)

Analytical  Chemistry

SCH0214         ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์                                                      1(0-3-2)

Analytical  Chemistry  Laboratory

ESC0103          วิทยาศาสตร์โลก 1                                                           3(2-2-5)

Earth Sciences 1

ESC0104          วิทยาศาสตร์โลก 2                                                           3(2-2-5)

Earth Sciences 2

SPH1061          ดาราศาสตร์                                                                  3(2-2-5)

Astronomy

SEN2011          พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                         3(2-2-5)

Fundamental of Environmental Science

ESC0105          ไฟฟ้าและพลังงาน                                                           3(2-2-5)

Electricity and Energy

ESC0106          ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                                        3(2-2-5)

Process Skill in Science

ESC0107          กิจกรรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์                                             3(2-2-5)

Activities for Science Teachers

ESC0108          วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์                                                          3(2-2-5)

Research  in  Science

ESC0109          สัมมนาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป                                          1(0-3-2)

General Science Teaching Seminar

ESC0110          การสอนวิทยาศาสตร์                                                        3(2-2-5)

Science Teaching

                         2.4)  กลุ่มวิชาเอกเลือก  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4  หน่วยกิต  ดังนี้

ESC0201          ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์  1                                        3(3-0-6)

English  for  Science  1

ESC0202          การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์                                      2(1-2-3)

Construction  of  Science  Materials

ESC0203          คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์  3                                         3(3-0-6)

Mathematics  for  Science  3

ESC0204          สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                                                   2(1-2-3)

School  Botanical  Garden

SBI0105           จุลชีววิทยา                                                                   3(3-0-6)

Microbiology

SBI8306           การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                                       3(2-2-5)

Plant  Tissue Culture

ESC0205          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น                          2(1-2-3)       Science  and  Technology   for   Local  Wisdom

SPH0216          กลศาสตร์ควอนตัม 1                                                        3(3-0-6)

Quantum Mechanic

SPH0217          ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพ                                                          3(3-0-6)

Thermal Physics

SPH0206          การสั่นและคลื่น                                                              3(3-0-6)

Vibration and Wave

SPH0208          อิเล็กทรอนิกส์ 1                                                             3(3-0-6)

Electronics 1

SCH0205          เคมีอินทรีย์ 1                                                                3(3-0-6)

Organic  Chemistry 1

SCH0206          ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1                                                     1(0-3-2)

Organic  Chemistry Laboratory 1

SCH0217          เคมีอนินทรีย์ 1                                                              3(3-0-6)

Inorgonic Chemistry 1

SCH02118        ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1                                                   1(0-3-2)

Inorganic Chemistry Laboratory 1

                         3) หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียน      รายวิชาใดๆ ที่ไม่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี         โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป