คำอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

รหัสวิชา          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-ศ)

GED1001        สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า                                               3(3-0-6)

Information Study Skill

ความสำคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและ          แหล่งสารสนเทศอื่น ทักษะการรับรู้สารสนเทศ การสืบค้น การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศเพื่อนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง  จริยธรรมในการใช้สารสนเทศ ตลอดจนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

GED1002        ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                         3(3-0-6)

Thai for Communication

ศึกษาภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ ทั้งหลักการ ทฤษฎีและการปฏิบัติ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์จากการอ่าน การฟังสารต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสามารถนำเสนอความรู้ที่ได้ตามขั้นตอนและรูปแบบของการนำเสนอด้วยการเขียนและการพูด

GED1003       ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                                 3(3-0-6)

English Basics

พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน สามารถฟังและเข้าใจข้อความหรือบทสนทนาได้ โดยใช้กลยุทธ์การฟังที่เหมาะสม เน้นความสามารถในการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร   สามารถพูด บทสนทนาในชีวิตประจำวัน ใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน และใช้ภาษาอังกฤษในการเล่าเรื่อง และอธิบายเรื่องราวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถอ่านและวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนได้ สามารถใช้กลยุทธ์การอ่านที่เหมาะสมในการทำความเข้าใจเนื้อเรื่องและการสรุปใจความสำคัญ สามารถเขียนข้อความสั้นๆ และสามารถใช้พจนานุกรมประกอบการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

GED1004        ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้                                               3(3-0-6)

English for Application

เรียนรู้กลวิธีในการใช้ทักษะทั้ง 4 ด้านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะในการเรียนรู้วิชาการ  ในศาสตร์ของตน  การสมัครงานและการทำงานในองค์การ ด้านการอ่านเน้นการสรุปความ          การวิเคราะห์และตีความจากสิ่งที่อ่าน  ด้านการเขียนเน้นการเขียนความเรียงทางวิชาการ  โดยใช้ข้อมูลจากการค้นคว้าจากแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสม  ด้านการฟังเน้นการสรุปความ                     และแปลความหมายจากสิ่งที่ได้รับฟัง  ด้านการพูดเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาขาวิชาและการพูดโดยฉับพลันในชีวิตประจำวันได้

   1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

รหัสวิชา          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-ศ)

GED2001        พุทธทาสศึกษา                                                                  3(3-0-6)

Buddhadasa Studies

ศึกษาคำสอน วิธีคิด และกระบวนการเรียนรู้ของท่านพุทธทาสปณิธาน 3 ประการ  ในการให้ศาสนิกเข้าถึงความหมายอันลึกซึ้งซึ่งเป็นที่สุดแห่งศาสนาของตน การทำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา  การนำเพื่อนมนุษย์ให้ออกเสียจากวัตถุนิยม  การประยุกต์คำสอน  และวิธีปฏิบัติ   ตามทางของท่านพุทธทาสสู่การดำรงชีวิตที่สมถะ  เรียบง่าย  และพอเพียง

GED2002        ปรัชญากับชีวิต                                                                3(3-0-6)

Philosophy and Life

แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาและกลุ่มลัทธิปรัชญา แนวทางในการดำเนินชีวิตและทำงานตามแนวปรัชญาและศาสนา โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม    จัดกิจกรรมการเรียนรู้การบูรณาการทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น     การเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

GED2003        การพัฒนาตน                                                                  3(3-0-6)

Self Development

พฤติกรรมมนุษย์ สาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรมมนุษย์ ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อ       การวิเคราะห์ตนเอง  การวิเคราะห์ตนเองเพื่อการพัฒนาตนทั้งด้านร่างกาย จิตใจและทักษะชีวิต   การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  การรับผิดชอบ        ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม  การประเมินผลการพัฒนาตนเองเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

GED2004        สุนทรียศาสตร์                                                                  3(3-0-6)

Aesthetics

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่า  และความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม  การรับรู้คุณค่าและการสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์  รับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์  เช่น  ความงามในด้านศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์ตลอดจนความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์

1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

GED3001        วิถีโลก                                                                          3(3-0-6)

Global Society and Living

การดำรงอยู่ของมนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงโลก  สถานการณ์ด้านสังคม  วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ  เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโลกที่ส่งผลกระทบ     ต่อประชากรโลกและประเทศไทย  การปรับตัวของประเทศไทยในการเป็นประชาคมโลกและประชาคมอาเซียน

GED3002        วิถีไทย                                                                         3(3-0-6)

Thai Living

โครงสร้างและวิวัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทย การรักษาเสถียรภาพ เอกลักษณ์ของสังคมไทย ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม  การรับรู้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย           อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

GED3003        กฎหมายกับสังคม                                                               3(3-0-6)

Law and Society

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย ชีวิตและสังคม สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลตามกฎหมาย พื้นฐานความรับผิดในทางแพ่งและในทางอาญา กระบวนการยุติธรรมของไทยตามประมวลกฎหมาย และวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและสังคม เช่น กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน เป็นต้น

1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสวิชา          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                    น(ท-ป-ศ)

GED4001        วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต                                                  3(3-0-6)

Science for Quality of Life

                    กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาสาเหตุ ผลกระทบ แนวทางการแก้ไขสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการดูแลตนเองตามสุขอนามัย ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต        เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

GED4002        การคิดและการตัดสินใจ                                                                 3(3-0-6)

                    Thinking and Decision Making

หลักการ คุณค่าของการคิด ที่มาและธรรมชาติของการคิด การพัฒนาทักษะการคิดแบบต่างๆ เช่น การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์และการใช้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น เทคนิควิธีและเครื่องมือในการคิดและการตัดสินใจ การสื่อสารความคิดสู่บุคคลอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

GED4003        คอมพิวเตอร์กับชีวิต                                                            3(2-2-5)

                   Computer and Life

บทบาท ความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตและสังคม ปฏิบัติการและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการแสวงหาความรู้และสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้สารสนเทศ โดยคำนึงถึงจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

2.1  กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ

รหัสวิชา          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                    น(ท-ป-ศ)

EPY0301        จิตวิทยาสำหรับครู                                                             3(2-2-5)

Psychology for Teachers

องค์ความรู้ทางจิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยา
การเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา  การประยุกต์
หลักจิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน  การช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพ ฝึกปฏิบัติการนำหลักจิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางสมอง แบบการเรียนรู้ ศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน

EPY0302        การศึกษาพิเศษ                                                                 3(2-2-5)

Special Education

ประวัติความเป็นมา ความสำคัญของระบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย  ความหมาย ขอบข่าย ประเภทของเด็กพิเศษ จิตวิทยาเด็กพิเศษ พฤติกรรมของเด็กพิเศษกลุ่มต่างๆ  สาเหตุพฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่มีผลต่อกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ องค์กรและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ ปฏิบัติการสังเกต  คัดแยก หรือการเสาะหา การให้การช่วยเหลือเบื้องต้น การส่งเสริมพัฒนาการกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การปรับหลักสูตร  การจัดทำแผนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  และการบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม

ETC0301        นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา      3(2-2-5)

Innovation and Information Technology for Educational Communication

แนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการเกี่ยวกับนวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ      การสื่อสารการศึกษา  ประเภทของสื่อการสอน  รูปแบบและวิธีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การฝึกปฏิบัติการออกแบบ  การสร้าง  การประยุกต์ใช้และการประเมินผลนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้เหมาะสมกับบริบทการเรียนการสอน

EAD0301        การศึกษาและวิชาชีพครู                                                       3(2-2-5)

Education and Teaching Profession

ปรัชญา  แนวคิด  และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก สภาพการศึกษาไทยในปัจจุบัน หลักการ  เป้าประสงค์และรูปแบบของการจัดการศึกษา ทศวรรษสหประชาชาติว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  การสร้างสรรค์ปรัชญาและกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  ความสำคัญ พัฒนาการของวิชาชีพครูและองค์กรวิชาชีพครู สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครูและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  เส้นทางก้าวหน้าและการพัฒนาวิชาชีพครู  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู ปฏิบัติการสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

EAD0305        การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา                      3(2-2-5)

Administration and Quality Assurance in Education

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและระบบที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา หลักธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษา  การบูรณาการเชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการกับการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติการวางแผน ออกแบบการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ฝึกนำแผน   การบริหารการศึกษาไปใช้และการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ การประเมินและปรับปรุงการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  และการสร้างความร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

EMR0301       การวัดและการประเมินผลการศึกษา                                          3(2-2-5)

Educational Measurement and Evaluation

หลักการ  แนวคิด  ความสำคัญ  เทคนิค  วิธีการและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   จรรยาบรรณนักวัดผล  พฤติกรรมการเรียนรู้  การประเมินตามสภาพจริง การประเมินผลจากแฟ้มสะสมงาน  การประเมินภาคปฏิบัติ และการประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม สถิติสำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

EMR0302       การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                                  3(2-2-5)

Research for Learning Development

หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี รูปแบบ  จรรยาบรรณนักวิจัย  กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  การออกแบบการวิจัย  ขั้นตอนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  สถิติการวิจัย การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การจัดทำการวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การนำเสนอผลการวิจัย

EEN0301        ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                            3(2-2-5)

English for Learning Development

หลักการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้และการสื่อสารเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู        การพัฒนาภาษาอังกฤษที่สัมพันธ์กับการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า การตั้งคำถามเพื่อสร้างความรู้ การบันทึก การอภิปราย การถ่ายความรู้ความคิด ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างมีจริยธรรมที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู  การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ECI0301         หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                     3(2-2-5)

Curriculum and Basic Education Management

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด การฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรแบบจุลภาค การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา           การปฏิบัติการนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินและการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

ECI0303         การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้                              3(2-2-5)

Learning Management and Learning Environment

หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบ       การจัดการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญแก่ผู้เรียน การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม  เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้  ปฏิบัติการออกแบบการจัดการ เรียนรู้   การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การเลือกใช้และพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนรู้ การประเมินผล      การเรียนรู้  การนำผลการวัดและประเมินผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   การบริหารการจัด       ชั้นเรียน แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  ภาวะผู้นำทางการเรียนรู้ การเรียนรู้ร่วมกัน การทำงานเป็นทีม แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ และสามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อ      การเรียนรู้  ปฏิบัติการออกแบบจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้และการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  การประเมินและนำผลไปใช้ในการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

ECI0305         ทักษะการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชา                                       4(2-4-6)

Learning Management Skills for a Specific Area

การบูรณาการความรู้มาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน  ฝึกปฏิบัติ    การวางแผนศึกษาผู้เรียน สังเกตการสอนในสถานศึกษาโดยการสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลการสังเกตการสอนในสถานศึกษา และนำเสนอผลการศึกษา ศึกษาทักษะการสอนแบบต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการสอน ฝึกออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ปฏิบัติการสร้างสื่อ ออกแบบการวัดและประเมินผล สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน ปฏิบัติการสอนระดับจุลภาคในสถานการณ์จำลอง การสังเกตการสอนของเพื่อนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในสถานศึกษา    บันทึก ประเมินผลและรายงานผลการจัดการเรียนรู้

ECI0306         การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                             6(450)

Internship in Education 1

การฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภาด้วยการศึกษา การสังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการใช้หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ การบูรณาการความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ครู การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกับสถานศึกษา การบูรณาการยุทธวิธีการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อ นวัตกรรม  การวัด การประเมินผลในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การร่วมกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  การนำผล      การประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพผู้สอน           การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การวิจัยชั้นเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษางานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือฝึกอาชีพ  การปฏิบัติงานครูด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการสอนและการสัมมนาการปฏิบัติหน้าที่ครู ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษา

ECI0307         การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                             6(450)

Internship in Education 2

ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภาด้วยการศึกษา การสังเกต การมีส่วนร่วมในการใช้หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ การประเมินปรับปรุง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน การจัดทำรายงานผลการเรียนรู้ การจัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือฝึกอาชีพ การจัดทำวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ การนำเสนอผลการวิจัย การสัมมนาการนำเสนอผลการเรียนรู้การปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพื่อพัฒนาความเป็น    ครูมืออาชีพภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษา

2.2  กลุ่มวิชาชีพครูเลือก

รหัสวิชา          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-ศ)

ETH0401        ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                                3(2-2-5)

Thai for Learning Development

หลักการใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับการเรียนรู้และการสื่อสารเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู  การพัฒนาภาษาไทยที่สัมพันธ์กับการศึกษาค้นคว้า  การอ่าน  การคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การประเมินค่า  การตั้งคำถามเพื่อสร้างความรู้  การบันทึก  การอภิปราย                  การถ่ายทอดความรู้  ความคิด  ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยทั้งในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างมีจริยธรรมที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู  การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

EPY0403        การพัฒนาทักษะการคิด                                                        3(2-2-5)

Thinking Development

ความหมาย  ความสำคัญของทักษะการคิด  พัฒนาการทางสติปัญญาและการคิดของมนุษย์  แนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด  กระบวนการคิดแบบ  เอกนัย การคิดแบบอเนกนัย  การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
คิดไตร่ตรอง   การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์       การสร้างแผนผังความคิด  ปฏิบัติการออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด  เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด

ETC0402        การออกแบบสื่อการเรียนการสอน                                             2(1-2-3)

Instructional Media Design

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  การศึกษาข้อมูลสื่อและแหล่งเรียนรู้ วิเคราะห์สื่อการเรียนรู้ ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนา          สื่อการเรียนการสอน ทดลองใช้และการประเมินสื่อการเรียนการสอน

ETC0403        ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ                                       3(2-2-5)

Management Information System

ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ  ความสำคัญและบทบาทของระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและระบบสารสนเทศในหน่วยงานทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินผล
การใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ ฝึกนำผลการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมาปรับปรุงงาน

EPS0401        นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู                                                 2(1-2-3)

Introduction to Recreation for Teachers

ความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายของกิจกรรมนันทนาการสำหรับครู ความสำคัญของกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจำวัน ประเภทของกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก            ปฏิบัติการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก ความรับผิดชอบของครูในการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับตนเอง  ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน

EPS0402        ลูกเสือ – เนตรนารี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                2(1-2-3)

Scouts and Learner Development Activities

ความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บทบาทของครูลูกเสือและครูเนตรนารีกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สาระสำคัญของลูกเสือ จุดมุ่งหมายของ
การฝึกอบรมกิจการลูกเสือ ประวัติของลูกเสือไทย กิจกรรมขององค์การลูกเสือโลก โครงสร้างกองลูกเสือไทย ปฏิบัติการจัดกิจกรรมลูกเสือ พิธีการลูกเสือ แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟและการอยู่ค่ายพักแรม  หลักสูตรฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี

EAD0402        การเรียนรู้ตลอดชีวิต                                                           2(1-2-3)

Lifelong Learning

ความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้แก่บุคคลตลอดชีวิตทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่บุคคล  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับสภาพชุมชน         ที่แตกต่างกัน การจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในระบบ นอกระบบ       และตามอัธยาศัย การประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยกับชุมชน

EAD0403        ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                         2(1-2-3)

Development Strategies

วิกฤตของการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลก สาเหตุของวิกฤตการพัฒนา กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาเพื่อการอยู่รอด ความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนของกระบวนทัศน์ใหม่           กรอบแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์การเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อการเป็นพลเมืองดีที่มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ประชาธิปไตย            แบบมีส่วนร่วม และเป็นพลเมืองที่มีความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ

ECI0402         การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น                                                     3(2-2-5)

Local Curriculum Development

ความหมาย ความสำคัญของหลักสูตร ความเป็นมาของการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น  โครงสร้างของหลักสูตร หลักการ ความจำเป็นของการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น การประเมินผลหลักสูตร ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคมและท้องถิ่น

ECI0404         การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น                                                    2(1-2-3)

Education for Local Development

ความรู้ ทักษะ เจตคติที่จำเป็นของครูในการพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติการเรียนรู้บริบทของท้องถิ่นโดยการศึกษาค้นคว้า  ค้นหาศักยภาพและข้อจำกัดของท้องถิ่น ความหลากหลายและความยั่งยืนของท้องถิ่น การมีส่วนร่วม การจัดทำโครงการและกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2.3)  กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-ศ)

ESC0101         คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์  1                                          3(3-0-6)

Mathematics for Science 1

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์อนุพันธ์  ผลต่างเชิงอนุพันธ์  ปฏิยานุพันธ์  ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต  การหาปริพันธ์โดยการเปลี่ยนตัวแปร  ปริพันธ์จำกัดเขต  ทฤษฎีบทหลักมูลแคลคูลัส  รูปแบบยังไม่กำหนด  หลักเกณฑ์     โลปีตาลและการประยุกต์ในการหาลิมิต

ESC0102        คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์  2                                           3(3-0-6)

Mathematics for Science  2

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ESC0101 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์  1

เทคนิคการปริพันธ์  ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ  ระบบพิกัดเชิงขั้ว  สมการอิงตัวแปรเสริม  ลำดับและอนุกรมอนันต์  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย และสมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น

SBI0101         ชีววิทยา 1                                                                     3(3-0-6)     Biology 1

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่  :  SBI0202 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

หลักชีววิทยาพื้นฐาน สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต กำเนิดสิ่งมีชีวิต สมบัติของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโต การจำแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต

SBI0202         ปฏิบัติการชีววิทยา 1                                                          1(0-3-2)

Biological  Laboratory 1

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่  :  SBI0101 ชีววิทยา 1

ปฏิบัติการเรื่องคุณสมบัติของคาร์โบไฮเดรต  ลิปิด  โปรตีน  กรดนิวคลีอิก  วิตามิน  การกำเนิดสิ่งมีชีวิต  การใช้กล้องจุลทรรศน์  เซลล์  การแบ่งเซลล์  เนื้อเยื่อ  การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต  และการจำแนกประเภทสิ่งมีชีวิต

SBI0103         ชีววิทยา 2                                                                     3(3-0-6)     Biology 2

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   SBI0101 ชีววิทยา 1

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่  :   SBI0204  ปฏิบัติการชีววิทยา 2

เมตาบอลิซึม  การแลกเปลี่ยนสารเอนไซม์  การสังเคราะห์ด้วยแสง  การหายใจระดับเซลล์  การขนส่งและการคายน้ำ  สมดุลภายในเซลล์  การทำงานของระบบต่าง ๆ  พันธุศาสตร์  พฤติกรรมและการปรับตัว  สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

SBI0204         ปฏิบัติการชีววิทยา 2                                                          1(0-3-2)

Biological  Laboratory 2

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : SBI0202  ปฏิบัติการชีววิทยา 1

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : SBI0103  ชีววิทยา 2

ปฏิบัติการเรื่องการแลกเปลี่ยนสาร  เช่น  การแพร่  ออสโมซีส  เอนไซม์                การสังเคราะห์ด้วยแสง  การหายใจ  การขนส่ง  การคายน้ำ  การทำงานของระบบต่าง ๆ เช่น  ระบบกล้ามเนื้อ  ระบบหมุนเวียนเลือด  ระบบประสาท  ฮอร์โมนสัตว์  ฮอร์โมนพืชพันธุศาสตร์  พฤติกรรม   การปรับตัว  ระบบนิเวศ  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

SBI5309         หลักนิเวศวิทยา                                                                3(2-2-5)

Principle of Ecology

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : SBI0103 ชีววิทยา 2

ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยาระดับสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาระดับประชากร นิเวศวิทยาระดับชุมชน

SBI7304         เทคนิคทางชีววิทยา                                                            3(2-2-5)     Biotechnique

การใช้เทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติการทางชีววิทยา   การเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์  การอัดแห้ง  การดอง การสต๊าฟสัตว์  การทำสไลด์ชั่วคราวและสไลด์ถาวร  การถ่ายรูปผ่านกล้องจุลทรรศน์

SPH0101        ฟิสิกส์ 1                                                                        3(3-0-6)

Physics 1

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่  :  SPH0102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

การวัดความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการวัด  หน่วย  ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์  ตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของวัตถุ  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  งาน  กำลัง  พลังงาน     กฎการอนุรักษ์ของพลังงานและโมเมนตัม  ความยืดหยุ่นของวัตถุ  กลศาสตร์ของไหล  คลื่นกล ปรากฏการณ์ทางความร้อน  หลักการเบื้องต้นทางอุณหพลศาสตร์  การขยายตัว  การเปลี่ยนสถานะ และการถ่ายเทความร้อน

SPH0102        ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1                                                            1(0-3-2)

Physics  Laboratory 1

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : SPH0101 ฟิสิกส์ 1

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเลขนัยสำคัญ  กราฟและสมการ  การวัดและความผิดพลาด  การตกอย่างเสรี  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงในแนวราบ  การเคลื่อนที่เป็นวงกลม  การชนใน 2 มิติ  สมดุลของแรง  ฮาร์มอนิกอย่างง่าย  เพนดูลัมอย่างง่าย  โมเมนต์ความเฉื่อย

SPH0103        ฟิสิกส์ 2                                                                        3(3-0-6)

Physics 2

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   SPH0101 ฟิสิกส์ 1

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :   SPH0104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

ประจุไฟฟ้า  กฎของคูลอมบ์  สนามไฟฟ้า  กฎของเกาส์  ศักย์ไฟฟ้า  ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า  กฎของโอห์ม  กฎของเคอร์ชอพฟ์  แรงของลอเรนซ์  สนามแม่เหล็กอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้า  แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  สารแม่เหล็ก  การแกว่งกวัดของสนามไฟฟ้า  แสงเชิงเรขาคณิต สเปกตรัมของคลื่นทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า  ฟิสิกส์ยุคใหม่  ฟิสิกส์นิวเคลียร์

SPH0104        ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2                                                            1(0-3-2)

Physics  Laboratory 2

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  SPH0102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่  :  SPH0103  ฟิสิกส์ 2

การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรวัดไฟฟ้า สนามไฟฟ้า การเหนี่ยวนำทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ตัวเก็บประจุไฟฟ้า การใช้ออสซิลโลสโคป วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

SPH0213        ฟิสิกส์ยุคใหม่                                                                  3(3-0-6)

Modern  Physics

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  SPH0103 ฟิสิกส์  2

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ  การแผ่รังสีของวัตถุดำ  ทฤษฎีทวิภาพของคลื่นและอนุภาค  ความยาวคลื่นของเดอบรอย  หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบอร์ก  โครงสร้างอะตอม แบบจำลองอะตอมของบอห์ร  อะตอมที่มีหลายอิเล็กตรอน  กฎการคัดเลือก  หลักการกีดกันของ  เพาลี  ทฤษฎีควอนตัม  ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน

SPH0211        กลศาสตร์ 1                                                                    3(3-0-6)

Mechanics 1

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  SPH0101 ฟิสิกส์  1

มโนมติของกลศาสตร์ จลนศาสตร์ของอนุภาค  พลศาสตร์ของอนุภาค การเคลื่อนที่เชิงเส้น การสั่นแบบฮาร์มอนิก  พลังงานและโมเมนตัมเชิงมุม  การเคลื่อนที่ภายใต้แรงในแนวผ่านศูนย์กลางการเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค  วัตถุแข็งเกร็งและโมเมนต์ความเฉื่อย กรอบอ้างอิง        แบบหมุน  หลักเบื้องต้นของกลศาสตร์แบบลากรานจ์และกลศาสตร์แบบแฮมิลตัน

SCH0101        เคมี 1                                                                            3(3-0-6)

Chemistry 1

หลักเคมีเบื้องต้น  มวลสารสัมพันธ์  โครงสร้างอะตอม  ตารางธาตุ  พันธะเคมีเบื้องต้น สมบัติต่าง ๆ  ของแก๊ส  ของแข็ง  ของเหลว  สารละลาย เคมีอินทรีย์เบื้องต้น เคมีสิ่งแวดล้อม กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า

SCH0102        ปฏิบัติการเคมี 1                                                               1(0-3-2)

Chemistry  Laboratory 1

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต้นและหลักปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบัติการเคมี  การจัดเก็บและการเลือกใช้สารเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช้เครื่องมือพื้นฐานให้ถูกต้อง การแยกของผสม การเตรียมสารละลาย สมบัติทางกายภาพและทาเคมีของสาร ปฏิบัติการเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ และสิ่งแวดล้อม

SCH0103        เคมี 2                                                                           3(3-0-6)

Chemistry 2

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : SCH0101  เคมี 1

สมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟ  โลหะแทรนซิชัน  พันธะเคมีและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สารประกอบโคออร์ดิเนชัน  สมดุลเคมี  สมดุลไอออนในน้ำ  ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพ  จลนพลศาสตร์  เคมีนิวเคลียร์เบื้องต้น

SCH0104        ปฏิบัติการเคมี 2                                                               1(0-3-2)

Chemistry Laboratory 2

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  SCH0102 ปฏิบัติการเคมี 1

การทดลองเกี่ยวกับสมดุลเคมี  สมดุลไอออนิก  การหาค่าความเป็นกรด – เบสของสารละลายโดยใช้อินดิเคเตอร์  การไทเทรต  การทดลองเกี่ยวกับสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์และจลนพลศาสตร์

SCH0213        เคมีวิเคราะห์ 1                                                                 3(3-0-6)

Analytical  Chemistry 1

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   SCH0101 เคมี 1

บทนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเคมี  หลักการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  การเตรียมสารละลาย  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ  การวิเคราะห์ปริมาณสารโดยการชั่งน้ำหนักของสาร การวิเคราะห์โดยการวัดปริมาตรของสาร  ได้แก่  การไทเทรตแบบปฏิกิริยากรด-เบส           การไทเทรตแบบตกตะกอน  การไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชิงซ้อน  และการไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ์

SCH0214        ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1                                                     1(0-3-2)

Analytical  Chemistry  Laboratory 1

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  SCH0102 ปฏิบัติการเคมี 1

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  โดยวิธีการวิเคราะห์โดยการชั่งน้ำหนักและปริมาตรวิเคราะห์แบบต่าง ๆ  ได้แก่  การไทเทรตกรด-เบส  การไทเทรต    แบบตกตะกอน  การไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซ้อน  และการไทเทรตแบบรีดอกซ์

ESC0103        วิทยาศาสตร์โลก 1                                                              3(2-2-5)

Earth Science 1

แร่และหิน โครงสร้างภายในโลก แรงภายใน ธรณีแปรสัณฐาน (เทคโทนิค) แผ่นดินไหว ภูเขาไฟและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหินอัคนี การเปลี่ยนสภาพของแผ่นเปลือกโลกและกระบวนการเกิดภูเขา พื้นผิวของโลก การผุพัง ดิน การเคลื่อนย้ายมวล น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน ภูมิประเทศที่เกิดจากธารน้ำแข็ง ทะเลทราย ชายฝั่งทะเลและลม วิวัฒนาการของโลก ธรณีกาล ซากดึกดำบรรพ์และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

ESC0104        วิทยาศาสตร์โลก 2                                                              3(2-2-5)

Earth Science 2

เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โลก 1

ส่วนประกอบและกลไกต่างๆ ในมหาสมุทร  บรรยากาศแบบไดนามิกของโลก  ส่วนประกอบ  โครงสร้าง  อุณหภูมิ  ความชื้น  เมฆ  ฝน  ความกดอากาศ  ลม   รูปแบบสภาพอากาศ  พายุที่รุนแรง  ภูมิอากาศโลกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

SPH1061        ดาราศาสตร์                                                                    3(2-2-5)

Astronomy

ศึกษาระบบสุริยะ กฎเคปเลอร์ ดาวเทียม เทคนิคและกระบวนการสังเกตท้องฟ้ากลุ่มแก๊ส เนบิวลา ดาวฤกษ์ ดาราจักร ควอซาร์ คลื่นวิทยุ อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ โดยให้อธิบายและคำนวณด้วยกฎเกณฑ์และทฤษฎีฟิสิกส์ ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์

SEN2011        พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                          3(2-2-5)

Fundamental of Environmental Science

ความหมายและขอบเขตของสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ กลไกสิ่งแวดล้อม ประชากรมนุษย์และทรัพยากรที่จำเป็น การควบคุมพลังงานสำหรับสังคมมนุษย์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษและการป้องกัน ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน            การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การพัฒนานโยบายสาธารณะกับสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนที่ยั่งยืน

ESC0105        ไฟฟ้าและพลังงาน                                                             3(2-2-5)

Electricity and Energy                                                                     แหล่งพลังงาน  หลักการผลิตกระแสไฟฟ้า  รูปแบบการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานต่างๆ  การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์พลังงาน  พลังงานทดแทน  พลังงานหมุนเวียน  พลังงานลม  พลังงานชีวมวล  พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำ ประเด็นปัญหาไฟฟ้าและพลังงานในภูมิภาคอาเซียน และการศึกษาภาคสนามทางด้านพลังงานทดแทน

ESC0106        ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                                          3(2-2-5)

Process Skill in Science

ธรรมชาติและความหมายของวิทยาศาสตร์  ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญและแนวคิดทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การวัดและประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ESC0107        กิจกรรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์                                               3(2-2-5)

Activities for Science Teachers

หลักการและความสำคัญของทักษะการจัดกิจกรรม วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน การจัดค่ายวิทยาศาสตร์  การทำโครงงานวิทยาศาสตร์  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การละเล่น/ของเล่นหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิภาคอาเซียน กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  การประเมินเพื่อพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

ESC0108        วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์                                                            3(2-2-5)

Research in Science

ความสำคัญของการวิจัยวิทยาศาสตร์  รูปแบบของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์      การเลือกปัญหาเพื่อการวิจัย  การกำหนดขอบเขตการวิจัย  การตั้งสมมุติฐาน  เก็บข้อมูล  สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปและนำเสนอผลการวิจัยและทำโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  อย่างน้อย 1 เรื่อง  รวมทั้งวิธีการเขียนรายงานอย่างมีระเบียบ  และการเผยแพร่

ESC0109        สัมมนาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป                                            1(0-3-2)

Science Teaching Seminar

ค้นคว้าวิทยาการ  ความก้าวหน้าของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนตามความสนใจ  และนำมาอภิปราย  พร้อมทั้งฝึกเขียนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

ESC0110        การสอนวิทยาศาสตร์                                                          3(2-2-5)

Science Teaching

วิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูวิทยาศาสตร์  เทคนิคการสอนและลักษณะการสอนที่ดี  ทักษะสำคัญและจำเป็น ครูวิทยาศาสตร์  การสร้างบรรยากาศในการเรียน     การสอน การสร้างสถานการณ์ชักจูงใจ การใช้คำถาม การสร้างแรงจูงใจ หลักการสอนวิทยาศาสตร์ วิธีการสอนแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับวิชาวิทยาศาสตร์ การจัดและการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

 

2.4) กลุ่มวิชาเอกเลือก

รหัสวิชา         ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป-ศ)

ESC0201        ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์  1                                         3(3-0-6)

English  for  Science  1

ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียนข้อความและบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ  เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพฝึกการใช้บทความอ้างอิงเชิงวิชาการในสาขาวิชา  ฝึกเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบงานวิชาการ เช่น รายงาน  บทคัดย่อ      เน้นการเรียนโดยใช้สถานการณ์จำลอง

ESC0202        การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์                                        2(1-2-3)

Construction  of  Science  Materials

หลักการออกแบบอุปกรณ์เพื่อการสอน  การทดลอง  การสาธิต  ปฏิบัติการผลิตอุปกรณ์เพื่อการสอน  การทดลอง  การผลิตอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา  การทำสไลด์เพื่อใช้กับกล้องจุลทรรศน์  การเก็บและรักษาตัวอย่างทางชีววิทยา  การผลิตอุปกรณ์อื่นๆ  สามารถเลือกวัสดุทดแทนอย่างเหมาะสม  การนำสื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและในระดับอาเซียนสู่การจัดการเรียนการสอน

ESC0203        คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์  3                                           3(3-0-6)

Mathematics for Science  3

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ESC0102   คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์  2

อนุกรมไม่รู้จบ  เวคเตอร์และการวิเคราะห์เวคเตอร์  เมทริกซ์  จำนวนเชิงซ้อนและการวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น

ESC0204        สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                                                     2(1-2-3)     School  Botanical  Garden

เรียนรู้พระราชปรารภ  พระราชดำริ  ความเป็นมา  องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  การอนุรักษ์สวนพฤกษศาสตร์  การสร้างและจัดปัจจัยพื้นฐานในโรงเรียน  ให้เป็นปัจจัยแห่งการเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการดำเนินงาน  การประเมินผลติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในด้านต่าง ๆ  การบูรณาการสู่การเรียนการสอน

SBI0105         จุลชีววิทยา                                                                     3(3-0-6)

Microbiology

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : SBI0101 ชีววิทยา   1

ความรู้พื้นฐานของจุลชีววิทยา  ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอตและยูคาริโอตการจำแนกประเภทสัณฐานวิทยา  สรีรวิทยา  การเจริญเติบโต  การสืบพันธุ์  การควบคุมจุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ในน้ำ ดิน อากาศ อาหารและอุตสาหกรรม ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์

SBI8306         การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                                                      3(2-2-5)

Plant  Tissue Culture

การศึกษาเทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  โดยใช้อาหารสังเคราะห์  และฮอร์โมนในสภาวะปลอดเชื้อ  การนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใช้ในการขยายพันธุ์พืช   ปรับปรุงพันธุ์พืช  การเก็บรักษา

ESC0205        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น                            2(1-2-3)     Science  and  Technology   for   Local  Wisdom

การศึกษาความหมายและวิเคราะห์ความสำคัญ  ประเภท  การประยุกต์ใช้        ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน  นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอธิบายสิ่งที่ปรากฏในภูมิปัญญา  และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน  การศึกษานอกสถานที่

SPH0216        กลศาสตร์ควอนตัม 1                                                          3(3-0-6)

Quantum Mechanics 1

แนวคิดเบื้องต้นของกลศาสตร์ควอนตัม ฟังก์ชั่นคลื่นและความหมายของฟังก์ชั่นคลื่น ตัวดำเนินการ สมการชโรดิงเจอร์ ผลเฉลยของสมการชโรดิงเจอร์ในปัญหาหนึ่งมิติ

SPH0217        ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพ                                                            3(3-0-6)

Thermal Physics

อุณหภูมิ  การขยายตัวของสสาร  การวัดปริมาณความร้อน  การเปลี่ยนสถานะของสสาร  การถ่ายเทความร้อน  แก๊สอุดมคติและแก๊สจริง  กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์  กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์  เอนโทรปีและกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์  กฎข้อที่สามของอุณหพลศาสตร์

SPH0206        การสั่นและคลื่น                                                               3(3-0-6)

Vibrations and Wave

วิชาที่ต้องเรียนมา  :  SPH0103  ฟิสิกส์   2

การสั่นแบบอิสระ การสั่นแบบหน่วง การสั่นภายใต้แรงภายนอก การสั่นแบบแอนฮาร์มอนิก การสั่นในสองพิกัด คลื่นที่ไม่กระจาย ทฤษฎีของฟูเรียร์ การกระจาย คลื่นไม่เชิงเส้น คลื่นระนาบที่ขอบเขตและการเลี้ยวเบน

SPH0208        อิเล็กทรอนิกส์ 1                                                               3(3-0-6)

Electronics

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น  ทฤษฎีเบื้องต้นของสารกึ่งตัวนำ  การวิเคราะห์วงจรไดโอดและการประยุกต์  วงจรทรานซิสเตอร์  วงจรขยายสัญญาณไฟฟ้า  การวิเคราะห์และออกแบบวงจรขยายสัญญาณน้อยความถี่ต่ำ  แนะนำลอจิกเกตและออปเปอเรชัน  แอมพลิไฟเออร์

SCH0205        เคมีอินทรีย์  1                                                                 3(3-0-6)     Organic  Chemistry 1

การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์  สมบัติทางกายภาพ  สเตอริโอเคมี  การเกิดพันธะในสารประกอบอินทรีย์  ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์  การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  สารประกอบอะโรเมติก  และสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน    ชนิดต่างๆ

 SCH0206        ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์  1                                                      1(0-3-2)

Organic  Chemistry  Laboratory 1

เงื่อนไขของรายวิชา  :  เรียนควบคู่กับ SCH0205 เคมีอินทรีย์

ปฏิกิริยาและชนิดของปฏิกิริยา  กลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารในกลุ่มเฮทเทอโร-   ไซคลิก  สารประกอบพอลินิวเคลียร์อะโรเมติก  ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก  พอลิเมอร์  การออกแบบ   การสังเคราะห์สารอินทรีย์

SCH0217        เคมีอนินทรีย์  1                                                               3(3-0-6)

Inorgonic Chemistry   1

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  SCH0103 เคมี 2

โครงสร้างอะตอม ทฤษฎีพันธะเคมีเบื้องต้น สมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม ทฤษฎี      ออร์บิทัลเชิงโมเลกุล กรดและเบส สถานะของแข็ง เคมีของธาตุหมู่หลัก

SCH02118      ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์  1                                                    1(0-3-2)

Inorganic Chemistry Laboratory   1

ศึกษาแบบจำลองที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอะตอมและโมเลกุล การหาสมมาตรของโมเลกุลและทฤษฎีกลุ่ม การทดสอบคุณสมบัติ การจำแนกกรดและเบส ระบบผลึก การคำนวณประสิทธิภาพ การจัดเรียงตัวของผลึกและค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ธาตุหมู่หลักและปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้อง

         3)   วิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่ไม่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี         โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

รหัสวิชา          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-ศ)

GED1001        สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า                                               3(3-0-6)

Information Study Skill

ความสำคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและ          แหล่งสารสนเทศอื่น ทักษะการรับรู้สารสนเทศ การสืบค้น การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศเพื่อนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง  จริยธรรมในการใช้สารสนเทศ ตลอดจนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

GED1002        ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                         3(3-0-6)

Thai for Communication

ศึกษาภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ ทั้งหลักการ ทฤษฎีและการปฏิบัติ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์จากการอ่าน การฟังสารต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสามารถนำเสนอความรู้ที่ได้ตามขั้นตอนและรูปแบบของการนำเสนอด้วยการเขียนและการพูด

GED1003       ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                                 3(3-0-6)

English Basics

พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน สามารถฟังและเข้าใจข้อความหรือบทสนทนาได้ โดยใช้กลยุทธ์การฟังที่เหมาะสม เน้นความสามารถในการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร   สามารถพูด บทสนทนาในชีวิตประจำวัน ใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน และใช้ภาษาอังกฤษในการเล่าเรื่อง และอธิบายเรื่องราวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถอ่านและวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนได้ สามารถใช้กลยุทธ์การอ่านที่เหมาะสมในการทำความเข้าใจเนื้อเรื่องและการสรุปใจความสำคัญ สามารถเขียนข้อความสั้นๆ และสามารถใช้พจนานุกรมประกอบการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

GED1004        ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้                                               3(3-0-6)

English for Application

เรียนรู้กลวิธีในการใช้ทักษะทั้ง 4 ด้านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะในการเรียนรู้วิชาการ  ในศาสตร์ของตน  การสมัครงานและการทำงานในองค์การ ด้านการอ่านเน้นการสรุปความ          การวิเคราะห์และตีความจากสิ่งที่อ่าน  ด้านการเขียนเน้นการเขียนความเรียงทางวิชาการ  โดยใช้ข้อมูลจากการค้นคว้าจากแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสม  ด้านการฟังเน้นการสรุปความ                     และแปลความหมายจากสิ่งที่ได้รับฟัง  ด้านการพูดเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาขาวิชาและการพูดโดยฉับพลันในชีวิตประจำวันได้

 

             1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

รหัสวิชา          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-ศ)

GED2001        พุทธทาสศึกษา                                                                  3(3-0-6)

Buddhadasa Studies

ศึกษาคำสอน วิธีคิด และกระบวนการเรียนรู้ของท่านพุทธทาสปณิธาน 3 ประการ  ในการให้ศาสนิกเข้าถึงความหมายอันลึกซึ้งซึ่งเป็นที่สุดแห่งศาสนาของตน การทำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา  การนำเพื่อนมนุษย์ให้ออกเสียจากวัตถุนิยม  การประยุกต์คำสอน  และวิธีปฏิบัติ   ตามทางของท่านพุทธทาสสู่การดำรงชีวิตที่สมถะ  เรียบง่าย  และพอเพียง

GED2002        ปรัชญากับชีวิต                                                                3(3-0-6)

Philosophy and Life

แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาและกลุ่มลัทธิปรัชญา แนวทางในการดำเนินชีวิตและทำงานตามแนวปรัชญาและศาสนา โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม    จัดกิจกรรมการเรียนรู้การบูรณาการทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น     การเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

GED2003        การพัฒนาตน                                                                  3(3-0-6)

Self Development

พฤติกรรมมนุษย์ สาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรมมนุษย์ ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อ       การวิเคราะห์ตนเอง  การวิเคราะห์ตนเองเพื่อการพัฒนาตนทั้งด้านร่างกาย จิตใจและทักษะชีวิต   การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  การรับผิดชอบ        ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม  การประเมินผลการพัฒนาตนเองเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

GED2004        สุนทรียศาสตร์                                                                  3(3-0-6)

Aesthetics

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่า  และความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม  การรับรู้คุณค่าและการสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์  รับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์  เช่น  ความงามในด้านศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์ตลอดจนความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์

1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

GED3001        วิถีโลก                                                                          3(3-0-6)

Global Society and Living

การดำรงอยู่ของมนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงโลก  สถานการณ์ด้านสังคม  วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ  เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโลกที่ส่งผลกระทบ     ต่อประชากรโลกและประเทศไทย  การปรับตัวของประเทศไทยในการเป็นประชาคมโลกและประชาคมอาเซียน

GED3002        วิถีไทย                                                                         3(3-0-6)

Thai Living

โครงสร้างและวิวัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทย การรักษาเสถียรภาพ เอกลักษณ์ของสังคมไทย ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม  การรับรู้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย           อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

GED3003        กฎหมายกับสังคม                                                               3(3-0-6)

Law and Society

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย ชีวิตและสังคม สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลตามกฎหมาย พื้นฐานความรับผิดในทางแพ่งและในทางอาญา กระบวนการยุติธรรมของไทยตามประมวลกฎหมาย และวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและสังคม เช่น กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน เป็นต้น

     1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสวิชา          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                    น(ท-ป-ศ)

GED4001        วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต                                                  3(3-0-6)

Science for Quality of Life

                    กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาสาเหตุ ผลกระทบ แนวทางการแก้ไขสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการดูแลตนเองตามสุขอนามัย ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต        เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

GED4002        การคิดและการตัดสินใจ                                                                 3(3-0-6)

                    Thinking and Decision Making

หลักการ คุณค่าของการคิด ที่มาและธรรมชาติของการคิด การพัฒนาทักษะการคิดแบบต่างๆ เช่น การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์และการใช้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น เทคนิควิธีและเครื่องมือในการคิดและการตัดสินใจ การสื่อสารความคิดสู่บุคคลอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

GED4003        คอมพิวเตอร์กับชีวิต                                                            3(2-2-5)

                   Computer and Life

บทบาท ความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตและสังคม ปฏิบัติการและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการแสวงหาความรู้และสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้สารสนเทศ โดยคำนึงถึงจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

2.1  กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ

รหัสวิชา          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                    น(ท-ป-ศ)

EPY0301        จิตวิทยาสำหรับครู                                                             3(2-2-5)

Psychology for Teachers

องค์ความรู้ทางจิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยา
การเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา  การประยุกต์
หลักจิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน  การช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพ ฝึกปฏิบัติการนำหลักจิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางสมอง แบบการเรียนรู้ ศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน

EPY0302        การศึกษาพิเศษ                                                                 3(2-2-5)

Special Education

ประวัติความเป็นมา ความสำคัญของระบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย  ความหมาย ขอบข่าย ประเภทของเด็กพิเศษ จิตวิทยาเด็กพิเศษ พฤติกรรมของเด็กพิเศษกลุ่มต่างๆ  สาเหตุพฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่มีผลต่อกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ องค์กรและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ ปฏิบัติการสังเกต  คัดแยก หรือการเสาะหา การให้การช่วยเหลือเบื้องต้น การส่งเสริมพัฒนาการกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การปรับหลักสูตร  การจัดทำแผนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  และการบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม

ETC0301        นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา      3(2-2-5)

Innovation and Information Technology for Educational Communication

แนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการเกี่ยวกับนวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ      การสื่อสารการศึกษา  ประเภทของสื่อการสอน  รูปแบบและวิธีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การฝึกปฏิบัติการออกแบบ  การสร้าง  การประยุกต์ใช้และการประเมินผลนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้เหมาะสมกับบริบทการเรียนการสอน

EAD0301        การศึกษาและวิชาชีพครู                                                       3(2-2-5)

Education and Teaching Profession

ปรัชญา  แนวคิด  และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก สภาพการศึกษาไทยในปัจจุบัน หลักการ  เป้าประสงค์และรูปแบบของการจัดการศึกษา ทศวรรษสหประชาชาติว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  การสร้างสรรค์ปรัชญาและกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  ความสำคัญ พัฒนาการของวิชาชีพครูและองค์กรวิชาชีพครู สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครูและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  เส้นทางก้าวหน้าและการพัฒนาวิชาชีพครู  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู ปฏิบัติการสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

EAD0305        การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา                      3(2-2-5)

Administration and Quality Assurance in Education

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและระบบที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา หลักธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษา  การบูรณาการเชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการกับการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติการวางแผน ออกแบบการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ฝึกนำแผน   การบริหารการศึกษาไปใช้และการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ การประเมินและปรับปรุงการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  และการสร้างความร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

EMR0301       การวัดและการประเมินผลการศึกษา                                          3(2-2-5)

Educational Measurement and Evaluation

หลักการ  แนวคิด  ความสำคัญ  เทคนิค  วิธีการและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   จรรยาบรรณนักวัดผล  พฤติกรรมการเรียนรู้  การประเมินตามสภาพจริง การประเมินผลจากแฟ้มสะสมงาน  การประเมินภาคปฏิบัติ และการประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม สถิติสำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

EMR0302       การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                                  3(2-2-5)

Research for Learning Development

หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี รูปแบบ  จรรยาบรรณนักวิจัย  กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  การออกแบบการวิจัย  ขั้นตอนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  สถิติการวิจัย การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การจัดทำการวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การนำเสนอผลการวิจัย

EEN0301        ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                            3(2-2-5)

English for Learning Development

หลักการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้และการสื่อสารเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู        การพัฒนาภาษาอังกฤษที่สัมพันธ์กับการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า การตั้งคำถามเพื่อสร้างความรู้ การบันทึก การอภิปราย การถ่ายความรู้ความคิด ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างมีจริยธรรมที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู  การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ECI0301         หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                     3(2-2-5)

Curriculum and Basic Education Management

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด การฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรแบบจุลภาค การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา           การปฏิบัติการนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินและการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

ECI0303         การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้                              3(2-2-5)

Learning Management and Learning Environment

หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบ       การจัดการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญแก่ผู้เรียน การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม  เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้  ปฏิบัติการออกแบบการจัดการ เรียนรู้   การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การเลือกใช้และพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนรู้ การประเมินผล      การเรียนรู้  การนำผลการวัดและประเมินผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   การบริหารการจัด       ชั้นเรียน แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  ภาวะผู้นำทางการเรียนรู้ การเรียนรู้ร่วมกัน การทำงานเป็นทีม แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ และสามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อ      การเรียนรู้  ปฏิบัติการออกแบบจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้และการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  การประเมินและนำผลไปใช้ในการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

ECI0305         ทักษะการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชา                                       4(2-4-6)

Learning Management Skills for a Specific Area

การบูรณาการความรู้มาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน  ฝึกปฏิบัติ    การวางแผนศึกษาผู้เรียน สังเกตการสอนในสถานศึกษาโดยการสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลการสังเกตการสอนในสถานศึกษา และนำเสนอผลการศึกษา ศึกษาทักษะการสอนแบบต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการสอน ฝึกออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ปฏิบัติการสร้างสื่อ ออกแบบการวัดและประเมินผล สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน ปฏิบัติการสอนระดับจุลภาคในสถานการณ์จำลอง การสังเกตการสอนของเพื่อนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในสถานศึกษา    บันทึก ประเมินผลและรายงานผลการจัดการเรียนรู้

ECI0306         การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                             6(450)

Internship in Education 1

การฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภาด้วยการศึกษา การสังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการใช้หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ การบูรณาการความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ครู การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกับสถานศึกษา การบูรณาการยุทธวิธีการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อ นวัตกรรม  การวัด การประเมินผลในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การร่วมกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  การนำผล      การประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพผู้สอน           การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การวิจัยชั้นเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษางานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือฝึกอาชีพ  การปฏิบัติงานครูด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการสอนและการสัมมนาการปฏิบัติหน้าที่ครู ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษา

ECI0307         การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                             6(450)

Internship in Education 2

ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภาด้วยการศึกษา การสังเกต การมีส่วนร่วมในการใช้หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ การประเมินปรับปรุง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน การจัดทำรายงานผลการเรียนรู้ การจัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือฝึกอาชีพ การจัดทำวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ การนำเสนอผลการวิจัย การสัมมนาการนำเสนอผลการเรียนรู้การปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพื่อพัฒนาความเป็น    ครูมืออาชีพภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษา

2.2  กลุ่มวิชาชีพครูเลือก

รหัสวิชา          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-ศ)

ETH0401        ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                                3(2-2-5)

Thai for Learning Development

หลักการใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับการเรียนรู้และการสื่อสารเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู  การพัฒนาภาษาไทยที่สัมพันธ์กับการศึกษาค้นคว้า  การอ่าน  การคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การประเมินค่า  การตั้งคำถามเพื่อสร้างความรู้  การบันทึก  การอภิปราย                  การถ่ายทอดความรู้  ความคิด  ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยทั้งในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างมีจริยธรรมที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู  การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

EPY0403        การพัฒนาทักษะการคิด                                                        3(2-2-5)

Thinking Development

ความหมาย  ความสำคัญของทักษะการคิด  พัฒนาการทางสติปัญญาและการคิดของมนุษย์  แนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด  กระบวนการคิดแบบ  เอกนัย การคิดแบบอเนกนัย  การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
คิดไตร่ตรอง   การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์       การสร้างแผนผังความคิด  ปฏิบัติการออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด  เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด

ETC0402        การออกแบบสื่อการเรียนการสอน                                             2(1-2-3)

Instructional Media Design

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  การศึกษาข้อมูลสื่อและแหล่งเรียนรู้ วิเคราะห์สื่อการเรียนรู้ ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนา          สื่อการเรียนการสอน ทดลองใช้และการประเมินสื่อการเรียนการสอน

ETC0403        ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ                                       3(2-2-5)

Management Information System

ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ  ความสำคัญและบทบาทของระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและระบบสารสนเทศในหน่วยงานทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินผล
การใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ ฝึกนำผลการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมาปรับปรุงงาน

EPS0401        นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู                                                 2(1-2-3)

Introduction to Recreation for Teachers

ความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายของกิจกรรมนันทนาการสำหรับครู ความสำคัญของกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจำวัน ประเภทของกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก            ปฏิบัติการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก ความรับผิดชอบของครูในการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับตนเอง  ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน

EPS0402        ลูกเสือ – เนตรนารี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                2(1-2-3)

Scouts and Learner Development Activities

ความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บทบาทของครูลูกเสือและครูเนตรนารีกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สาระสำคัญของลูกเสือ จุดมุ่งหมายของ
การฝึกอบรมกิจการลูกเสือ ประวัติของลูกเสือไทย กิจกรรมขององค์การลูกเสือโลก โครงสร้างกองลูกเสือไทย ปฏิบัติการจัดกิจกรรมลูกเสือ พิธีการลูกเสือ แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟและการอยู่ค่ายพักแรม  หลักสูตรฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี

EAD0402        การเรียนรู้ตลอดชีวิต                                                           2(1-2-3)

Lifelong Learning

ความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้แก่บุคคลตลอดชีวิตทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่บุคคล  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับสภาพชุมชน         ที่แตกต่างกัน การจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในระบบ นอกระบบ       และตามอัธยาศัย การประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยกับชุมชน

EAD0403        ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                         2(1-2-3)

Development Strategies

วิกฤตของการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลก สาเหตุของวิกฤตการพัฒนา กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาเพื่อการอยู่รอด ความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนของกระบวนทัศน์ใหม่           กรอบแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์การเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อการเป็นพลเมืองดีที่มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ประชาธิปไตย            แบบมีส่วนร่วม และเป็นพลเมืองที่มีความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ

ECI0402         การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น                                                     3(2-2-5)

Local Curriculum Development

ความหมาย ความสำคัญของหลักสูตร ความเป็นมาของการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น  โครงสร้างของหลักสูตร หลักการ ความจำเป็นของการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น การประเมินผลหลักสูตร ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคมและท้องถิ่น

ECI0404         การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น                                                    2(1-2-3)

Education for Local Development

ความรู้ ทักษะ เจตคติที่จำเป็นของครูในการพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติการเรียนรู้บริบทของท้องถิ่นโดยการศึกษาค้นคว้า  ค้นหาศักยภาพและข้อจำกัดของท้องถิ่น ความหลากหลายและความยั่งยืนของท้องถิ่น การมีส่วนร่วม การจัดทำโครงการและกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2.3)  กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-ศ)

ESC0101         คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์  1                                          3(3-0-6)

Mathematics for Science 1

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์อนุพันธ์  ผลต่างเชิงอนุพันธ์  ปฏิยานุพันธ์  ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต  การหาปริพันธ์โดยการเปลี่ยนตัวแปร  ปริพันธ์จำกัดเขต  ทฤษฎีบทหลักมูลแคลคูลัส  รูปแบบยังไม่กำหนด  หลักเกณฑ์     โลปีตาลและการประยุกต์ในการหาลิมิต

ESC0102        คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์  2                                           3(3-0-6)

Mathematics for Science  2

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ESC0101 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์  1

เทคนิคการปริพันธ์  ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ  ระบบพิกัดเชิงขั้ว  สมการอิงตัวแปรเสริม  ลำดับและอนุกรมอนันต์  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย และสมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น

SBI0101         ชีววิทยา 1                                                                     3(3-0-6)     Biology 1

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่  :  SBI0202 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

หลักชีววิทยาพื้นฐาน สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต กำเนิดสิ่งมีชีวิต สมบัติของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโต การจำแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต

SBI0202         ปฏิบัติการชีววิทยา 1                                                          1(0-3-2)

Biological  Laboratory 1

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่  :  SBI0101 ชีววิทยา 1

ปฏิบัติการเรื่องคุณสมบัติของคาร์โบไฮเดรต  ลิปิด  โปรตีน  กรดนิวคลีอิก  วิตามิน  การกำเนิดสิ่งมีชีวิต  การใช้กล้องจุลทรรศน์  เซลล์  การแบ่งเซลล์  เนื้อเยื่อ  การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต  และการจำแนกประเภทสิ่งมีชีวิต

SBI0103         ชีววิทยา 2                                                                     3(3-0-6)     Biology 2

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   SBI0101 ชีววิทยา 1

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่  :   SBI0204  ปฏิบัติการชีววิทยา 2

เมตาบอลิซึม  การแลกเปลี่ยนสารเอนไซม์  การสังเคราะห์ด้วยแสง  การหายใจระดับเซลล์  การขนส่งและการคายน้ำ  สมดุลภายในเซลล์  การทำงานของระบบต่าง ๆ  พันธุศาสตร์  พฤติกรรมและการปรับตัว  สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

SBI0204         ปฏิบัติการชีววิทยา 2                                                          1(0-3-2)

Biological  Laboratory 2

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : SBI0202  ปฏิบัติการชีววิทยา 1

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : SBI0103  ชีววิทยา 2

ปฏิบัติการเรื่องการแลกเปลี่ยนสาร  เช่น  การแพร่  ออสโมซีส  เอนไซม์                การสังเคราะห์ด้วยแสง  การหายใจ  การขนส่ง  การคายน้ำ  การทำงานของระบบต่าง ๆ เช่น  ระบบกล้ามเนื้อ  ระบบหมุนเวียนเลือด  ระบบประสาท  ฮอร์โมนสัตว์  ฮอร์โมนพืชพันธุศาสตร์  พฤติกรรม   การปรับตัว  ระบบนิเวศ  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

SBI5309         หลักนิเวศวิทยา                                                                3(2-2-5)

Principle of Ecology

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : SBI0103 ชีววิทยา 2

ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยาระดับสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาระดับประชากร นิเวศวิทยาระดับชุมชน

SBI7304         เทคนิคทางชีววิทยา                                                            3(2-2-5)     Biotechnique

การใช้เทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติการทางชีววิทยา   การเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์  การอัดแห้ง  การดอง การสต๊าฟสัตว์  การทำสไลด์ชั่วคราวและสไลด์ถาวร  การถ่ายรูปผ่านกล้องจุลทรรศน์

SPH0101        ฟิสิกส์ 1                                                                        3(3-0-6)

Physics 1

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่  :  SPH0102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

การวัดความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการวัด  หน่วย  ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์  ตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของวัตถุ  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  งาน  กำลัง  พลังงาน     กฎการอนุรักษ์ของพลังงานและโมเมนตัม  ความยืดหยุ่นของวัตถุ  กลศาสตร์ของไหล  คลื่นกล ปรากฏการณ์ทางความร้อน  หลักการเบื้องต้นทางอุณหพลศาสตร์  การขยายตัว  การเปลี่ยนสถานะ และการถ่ายเทความร้อน

SPH0102        ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1                                                            1(0-3-2)

Physics  Laboratory 1

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : SPH0101 ฟิสิกส์ 1

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเลขนัยสำคัญ  กราฟและสมการ  การวัดและความผิดพลาด  การตกอย่างเสรี  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงในแนวราบ  การเคลื่อนที่เป็นวงกลม  การชนใน 2 มิติ  สมดุลของแรง  ฮาร์มอนิกอย่างง่าย  เพนดูลัมอย่างง่าย  โมเมนต์ความเฉื่อย

SPH0103        ฟิสิกส์ 2                                                                        3(3-0-6)

Physics 2

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   SPH0101 ฟิสิกส์ 1

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :   SPH0104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

ประจุไฟฟ้า  กฎของคูลอมบ์  สนามไฟฟ้า  กฎของเกาส์  ศักย์ไฟฟ้า  ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า  กฎของโอห์ม  กฎของเคอร์ชอพฟ์  แรงของลอเรนซ์  สนามแม่เหล็กอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้า  แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  สารแม่เหล็ก  การแกว่งกวัดของสนามไฟฟ้า  แสงเชิงเรขาคณิต สเปกตรัมของคลื่นทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า  ฟิสิกส์ยุคใหม่  ฟิสิกส์นิวเคลียร์

SPH0104        ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2                                                            1(0-3-2)

Physics  Laboratory 2

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  SPH0102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่  :  SPH0103  ฟิสิกส์ 2

การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรวัดไฟฟ้า สนามไฟฟ้า การเหนี่ยวนำทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ตัวเก็บประจุไฟฟ้า การใช้ออสซิลโลสโคป วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

SPH0213        ฟิสิกส์ยุคใหม่                                                                  3(3-0-6)

Modern  Physics

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  SPH0103 ฟิสิกส์  2

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ  การแผ่รังสีของวัตถุดำ  ทฤษฎีทวิภาพของคลื่นและอนุภาค  ความยาวคลื่นของเดอบรอย  หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบอร์ก  โครงสร้างอะตอม แบบจำลองอะตอมของบอห์ร  อะตอมที่มีหลายอิเล็กตรอน  กฎการคัดเลือก  หลักการกีดกันของ  เพาลี  ทฤษฎีควอนตัม  ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน

SPH0211        กลศาสตร์ 1                                                                    3(3-0-6)

Mechanics 1

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  SPH0101 ฟิสิกส์  1

มโนมติของกลศาสตร์ จลนศาสตร์ของอนุภาค  พลศาสตร์ของอนุภาค การเคลื่อนที่เชิงเส้น การสั่นแบบฮาร์มอนิก  พลังงานและโมเมนตัมเชิงมุม  การเคลื่อนที่ภายใต้แรงในแนวผ่านศูนย์กลางการเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค  วัตถุแข็งเกร็งและโมเมนต์ความเฉื่อย กรอบอ้างอิง        แบบหมุน  หลักเบื้องต้นของกลศาสตร์แบบลากรานจ์และกลศาสตร์แบบแฮมิลตัน

SCH0101        เคมี 1                                                                            3(3-0-6)

Chemistry 1

หลักเคมีเบื้องต้น  มวลสารสัมพันธ์  โครงสร้างอะตอม  ตารางธาตุ  พันธะเคมีเบื้องต้น สมบัติต่าง ๆ  ของแก๊ส  ของแข็ง  ของเหลว  สารละลาย เคมีอินทรีย์เบื้องต้น เคมีสิ่งแวดล้อม กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า

SCH0102        ปฏิบัติการเคมี 1                                                               1(0-3-2)

Chemistry  Laboratory 1

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต้นและหลักปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบัติการเคมี  การจัดเก็บและการเลือกใช้สารเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช้เครื่องมือพื้นฐานให้ถูกต้อง การแยกของผสม การเตรียมสารละลาย สมบัติทางกายภาพและทาเคมีของสาร ปฏิบัติการเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ และสิ่งแวดล้อม

SCH0103        เคมี 2                                                                           3(3-0-6)

Chemistry 2

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : SCH0101  เคมี 1

สมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟ  โลหะแทรนซิชัน  พันธะเคมีและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สารประกอบโคออร์ดิเนชัน  สมดุลเคมี  สมดุลไอออนในน้ำ  ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพ  จลนพลศาสตร์  เคมีนิวเคลียร์เบื้องต้น

SCH0104        ปฏิบัติการเคมี 2                                                               1(0-3-2)

Chemistry Laboratory 2

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  SCH0102 ปฏิบัติการเคมี 1

การทดลองเกี่ยวกับสมดุลเคมี  สมดุลไอออนิก  การหาค่าความเป็นกรด – เบสของสารละลายโดยใช้อินดิเคเตอร์  การไทเทรต  การทดลองเกี่ยวกับสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์และจลนพลศาสตร์

SCH0213        เคมีวิเคราะห์ 1                                                                 3(3-0-6)

Analytical  Chemistry 1

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   SCH0101 เคมี 1

บทนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเคมี  หลักการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  การเตรียมสารละลาย  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ  การวิเคราะห์ปริมาณสารโดยการชั่งน้ำหนักของสาร การวิเคราะห์โดยการวัดปริมาตรของสาร  ได้แก่  การไทเทรตแบบปฏิกิริยากรด-เบส           การไทเทรตแบบตกตะกอน  การไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชิงซ้อน  และการไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ์

SCH0214        ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1                                                     1(0-3-2)

Analytical  Chemistry  Laboratory 1

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  SCH0102 ปฏิบัติการเคมี 1

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  โดยวิธีการวิเคราะห์โดยการชั่งน้ำหนักและปริมาตรวิเคราะห์แบบต่าง ๆ  ได้แก่  การไทเทรตกรด-เบส  การไทเทรต    แบบตกตะกอน  การไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซ้อน  และการไทเทรตแบบรีดอกซ์

ESC0103        วิทยาศาสตร์โลก 1                                                              3(2-2-5)

Earth Science 1

แร่และหิน โครงสร้างภายในโลก แรงภายใน ธรณีแปรสัณฐาน (เทคโทนิค) แผ่นดินไหว ภูเขาไฟและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหินอัคนี การเปลี่ยนสภาพของแผ่นเปลือกโลกและกระบวนการเกิดภูเขา พื้นผิวของโลก การผุพัง ดิน การเคลื่อนย้ายมวล น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน ภูมิประเทศที่เกิดจากธารน้ำแข็ง ทะเลทราย ชายฝั่งทะเลและลม วิวัฒนาการของโลก ธรณีกาล ซากดึกดำบรรพ์และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

ESC0104        วิทยาศาสตร์โลก 2                                                              3(2-2-5)

Earth Science 2

เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โลก 1

ส่วนประกอบและกลไกต่างๆ ในมหาสมุทร  บรรยากาศแบบไดนามิกของโลก  ส่วนประกอบ  โครงสร้าง  อุณหภูมิ  ความชื้น  เมฆ  ฝน  ความกดอากาศ  ลม   รูปแบบสภาพอากาศ  พายุที่รุนแรง  ภูมิอากาศโลกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

SPH1061        ดาราศาสตร์                                                                    3(2-2-5)

Astronomy

ศึกษาระบบสุริยะ กฎเคปเลอร์ ดาวเทียม เทคนิคและกระบวนการสังเกตท้องฟ้ากลุ่มแก๊ส เนบิวลา ดาวฤกษ์ ดาราจักร ควอซาร์ คลื่นวิทยุ อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ โดยให้อธิบายและคำนวณด้วยกฎเกณฑ์และทฤษฎีฟิสิกส์ ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์

SEN2011        พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                          3(2-2-5)

Fundamental of Environmental Science

ความหมายและขอบเขตของสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ กลไกสิ่งแวดล้อม ประชากรมนุษย์และทรัพยากรที่จำเป็น การควบคุมพลังงานสำหรับสังคมมนุษย์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษและการป้องกัน ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน            การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การพัฒนานโยบายสาธารณะกับสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนที่ยั่งยืน

ESC0105        ไฟฟ้าและพลังงาน                                                             3(2-2-5)

Electricity and Energy                                                                     แหล่งพลังงาน  หลักการผลิตกระแสไฟฟ้า  รูปแบบการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานต่างๆ  การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์พลังงาน  พลังงานทดแทน  พลังงานหมุนเวียน  พลังงานลม  พลังงานชีวมวล  พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำ ประเด็นปัญหาไฟฟ้าและพลังงานในภูมิภาคอาเซียน และการศึกษาภาคสนามทางด้านพลังงานทดแทน

ESC0106        ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                                          3(2-2-5)

Process Skill in Science

ธรรมชาติและความหมายของวิทยาศาสตร์  ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญและแนวคิดทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การวัดและประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ESC0107        กิจกรรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์                                               3(2-2-5)

Activities for Science Teachers

หลักการและความสำคัญของทักษะการจัดกิจกรรม วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน การจัดค่ายวิทยาศาสตร์  การทำโครงงานวิทยาศาสตร์  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การละเล่น/ของเล่นหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิภาคอาเซียน กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  การประเมินเพื่อพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

ESC0108        วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์                                                            3(2-2-5)

Research in Science

ความสำคัญของการวิจัยวิทยาศาสตร์  รูปแบบของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์      การเลือกปัญหาเพื่อการวิจัย  การกำหนดขอบเขตการวิจัย  การตั้งสมมุติฐาน  เก็บข้อมูล  สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปและนำเสนอผลการวิจัยและทำโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  อย่างน้อย 1 เรื่อง  รวมทั้งวิธีการเขียนรายงานอย่างมีระเบียบ  และการเผยแพร่

ESC0109        สัมมนาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป                                            1(0-3-2)

Science Teaching Seminar

ค้นคว้าวิทยาการ  ความก้าวหน้าของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนตามความสนใจ  และนำมาอภิปราย  พร้อมทั้งฝึกเขียนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

ESC0110        การสอนวิทยาศาสตร์                                                          3(2-2-5)

Science Teaching

วิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูวิทยาศาสตร์  เทคนิคการสอนและลักษณะการสอนที่ดี  ทักษะสำคัญและจำเป็น ครูวิทยาศาสตร์  การสร้างบรรยากาศในการเรียน     การสอน การสร้างสถานการณ์ชักจูงใจ การใช้คำถาม การสร้างแรงจูงใจ หลักการสอนวิทยาศาสตร์ วิธีการสอนแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับวิชาวิทยาศาสตร์ การจัดและการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

 

2.4) กลุ่มวิชาเอกเลือก

รหัสวิชา         ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป-ศ)

ESC0201        ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์  1                                         3(3-0-6)

English  for  Science  1

ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียนข้อความและบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ  เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพฝึกการใช้บทความอ้างอิงเชิงวิชาการในสาขาวิชา  ฝึกเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบงานวิชาการ เช่น รายงาน  บทคัดย่อ      เน้นการเรียนโดยใช้สถานการณ์จำลอง

ESC0202        การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์                                        2(1-2-3)

Construction  of  Science  Materials

หลักการออกแบบอุปกรณ์เพื่อการสอน  การทดลอง  การสาธิต  ปฏิบัติการผลิตอุปกรณ์เพื่อการสอน  การทดลอง  การผลิตอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา  การทำสไลด์เพื่อใช้กับกล้องจุลทรรศน์  การเก็บและรักษาตัวอย่างทางชีววิทยา  การผลิตอุปกรณ์อื่นๆ  สามารถเลือกวัสดุทดแทนอย่างเหมาะสม  การนำสื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและในระดับอาเซียนสู่การจัดการเรียนการสอน

ESC0203        คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์  3                                           3(3-0-6)

Mathematics for Science  3

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ESC0102   คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์  2

อนุกรมไม่รู้จบ  เวคเตอร์และการวิเคราะห์เวคเตอร์  เมทริกซ์  จำนวนเชิงซ้อนและการวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น

ESC0204        สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                                                     2(1-2-3)     School  Botanical  Garden

เรียนรู้พระราชปรารภ  พระราชดำริ  ความเป็นมา  องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  การอนุรักษ์สวนพฤกษศาสตร์  การสร้างและจัดปัจจัยพื้นฐานในโรงเรียน  ให้เป็นปัจจัยแห่งการเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการดำเนินงาน  การประเมินผลติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในด้านต่าง ๆ  การบูรณาการสู่การเรียนการสอน

SBI0105         จุลชีววิทยา                                                                     3(3-0-6)

Microbiology

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : SBI0101 ชีววิทยา   1

ความรู้พื้นฐานของจุลชีววิทยา  ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอตและยูคาริโอตการจำแนกประเภทสัณฐานวิทยา  สรีรวิทยา  การเจริญเติบโต  การสืบพันธุ์  การควบคุมจุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ในน้ำ ดิน อากาศ อาหารและอุตสาหกรรม ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์

SBI8306         การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                                                      3(2-2-5)

Plant  Tissue Culture

การศึกษาเทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  โดยใช้อาหารสังเคราะห์  และฮอร์โมนในสภาวะปลอดเชื้อ  การนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใช้ในการขยายพันธุ์พืช   ปรับปรุงพันธุ์พืช  การเก็บรักษา

ESC0205        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น                            2(1-2-3)     Science  and  Technology   for   Local  Wisdom

การศึกษาความหมายและวิเคราะห์ความสำคัญ  ประเภท  การประยุกต์ใช้        ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน  นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอธิบายสิ่งที่ปรากฏในภูมิปัญญา  และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน  การศึกษานอกสถานที่

SPH0216        กลศาสตร์ควอนตัม 1                                                          3(3-0-6)

Quantum Mechanics 1

แนวคิดเบื้องต้นของกลศาสตร์ควอนตัม ฟังก์ชั่นคลื่นและความหมายของฟังก์ชั่นคลื่น ตัวดำเนินการ สมการชโรดิงเจอร์ ผลเฉลยของสมการชโรดิงเจอร์ในปัญหาหนึ่งมิติ

SPH0217        ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพ                                                            3(3-0-6)

Thermal Physics

อุณหภูมิ  การขยายตัวของสสาร  การวัดปริมาณความร้อน  การเปลี่ยนสถานะของสสาร  การถ่ายเทความร้อน  แก๊สอุดมคติและแก๊สจริง  กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์  กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์  เอนโทรปีและกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์  กฎข้อที่สามของอุณหพลศาสตร์

SPH0206        การสั่นและคลื่น                                                               3(3-0-6)

Vibrations and Wave

วิชาที่ต้องเรียนมา  :  SPH0103  ฟิสิกส์   2

การสั่นแบบอิสระ การสั่นแบบหน่วง การสั่นภายใต้แรงภายนอก การสั่นแบบแอนฮาร์มอนิก การสั่นในสองพิกัด คลื่นที่ไม่กระจาย ทฤษฎีของฟูเรียร์ การกระจาย คลื่นไม่เชิงเส้น คลื่นระนาบที่ขอบเขตและการเลี้ยวเบน

SPH0208        อิเล็กทรอนิกส์ 1                                                               3(3-0-6)

Electronics

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น  ทฤษฎีเบื้องต้นของสารกึ่งตัวนำ  การวิเคราะห์วงจรไดโอดและการประยุกต์  วงจรทรานซิสเตอร์  วงจรขยายสัญญาณไฟฟ้า  การวิเคราะห์และออกแบบวงจรขยายสัญญาณน้อยความถี่ต่ำ  แนะนำลอจิกเกตและออปเปอเรชัน  แอมพลิไฟเออร์

 

SCH0205        เคมีอินทรีย์  1                                                                 3(3-0-6)     Organic  Chemistry 1

การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์  สมบัติทางกายภาพ  สเตอริโอเคมี  การเกิดพันธะในสารประกอบอินทรีย์  ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์  การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  สารประกอบอะโรเมติก  และสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน    ชนิดต่างๆ

SCH0206        ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์  1                                                      1(0-3-2)

Organic  Chemistry  Laboratory 1

เงื่อนไขของรายวิชา  :  เรียนควบคู่กับ SCH0205 เคมีอินทรีย์

ปฏิกิริยาและชนิดของปฏิกิริยา  กลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารในกลุ่มเฮทเทอโร-   ไซคลิก  สารประกอบพอลินิวเคลียร์อะโรเมติก  ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก  พอลิเมอร์  การออกแบบ   การสังเคราะห์สารอินทรีย์

SCH0217        เคมีอนินทรีย์  1                                                               3(3-0-6)

Inorgonic Chemistry   1

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  SCH0103 เคมี 2

โครงสร้างอะตอม ทฤษฎีพันธะเคมีเบื้องต้น สมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม ทฤษฎี      ออร์บิทัลเชิงโมเลกุล กรดและเบส สถานะของแข็ง เคมีของธาตุหมู่หลัก

SCH02118      ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์  1                                                    1(0-3-2)

Inorganic Chemistry Laboratory   1

ศึกษาแบบจำลองที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอะตอมและโมเลกุล การหาสมมาตรของโมเลกุลและทฤษฎีกลุ่ม การทดสอบคุณสมบัติ การจำแนกกรดและเบส ระบบผลึก การคำนวณประสิทธิภาพ การจัดเรียงตัวของผลึกและค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ธาตุหมู่หลักและปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้อง

      3)   วิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่ไม่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี         โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป