ประวัติของสาขาวิชา

ที่มาในการพัฒนาหลักสูตรนี้มีแนวคิดมาจาก “การพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูคุณภาพเป็นเลิศอิงสมรรถนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ที่มุ่งพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ และเป็นมาตรฐานเดียวกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศจึงระดมสรรพกำลังพลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูคุณภาพเป็นเลิศอิงสมรรถนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาเป็นผู้อำนวยการควบคุมการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว และต่อมาเมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ทั้ง 38 แห่ง ได้ตกลงลงนามความร่วมมือใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ทั้ง 38 แห่ง ในการใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ  และมี ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง เข้าร่วมในพิธีด้วย

หลักสูตรนี้เป็นฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 จากหลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 กำหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้รับความเห็นชอบโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานีในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยเปิดสอนใน 9 สาขาวิชา ได้แก่

1 วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)
2 วิชาเอกคณิตศาสตร์ (Mathematics)
3 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)
4 วิชาเอกเคมี (Chemistry)
5 วิชาเอกภาษาไทย (Thai)
6 วิชาเอกภาษาอังกฤษ (English)
7 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science)
8 วิชาเอกศิลปศึกษา (Art Education)
9 วิชาเอกสังคมศึกษา (Social Studies)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2563 ได้เปิดรับนักศึกษาและเปิดสอนสอนเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ (Physics) เปิดสอนครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1/2563 ทำให้ปัจจุบันหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 เปิดสอนรวมทั้งสิ้น 10 สาขาวิชาเอก