ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา :

ครูวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ผ่านกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์  ความรอบรู้ในศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และเจตคติที่ดีต่อการเป็นครู มีคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจิตสาธารณะต่อการบริการทางสังคม

ความสำคัญของหลักสูตร:

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการผลิตบัณฑิตครู การเตรียมความพร้อมของครู  และบุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ให้สามารถจัดการศึกษา  ทั้งในรูปแบบของการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ประกอบด้วยวิชาชีพครูและวิชาเอกที่มีลักษณะพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับองค์ความรู้ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :

  • เป็นผู้ที่มีความรู้ในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ศาสตร์การสอน หลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สามารถวางแผนการสอนและปฏิบัติการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้เป็นอย่างดี
  • เป็นผู้มีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ทักษะการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป สามารถสร้างกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าองค์ความรู้ต่างๆ ได้อย่างเหมาะ
  • เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของครู มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นครู มีความศรัทธาต่อวิชาชีพครู และมีจิตสาธารณะต่อการบริการทางสังคม
  • เป็นผู้มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  พัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนารูปแบบการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม