คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

  • ผลการเรียน 5 ภาคเรียน (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.75
  • ผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า 2.75 – 3.00
  •  มีความสนใจ ใฝ่รู้ในการเรียนวิทยาศาสตร์
  •  มีจิตวิทยาศาสตร์ และเจคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
  • มีบุคคลิก ลักษณะนิสัยที่เอื้อต่อการเป็นครู มีจิตวิญญาณความเป็นครู
  • มีความประพฤติดี กิริยามารยาทเรียบร้อย อยู่ในกฎ ระเบียนของสังคม

หมายเหตุ

  1. คุณสมบัติการรับสมัครในรอบพิเศษ เช่น รอบ Portfolio  และ รอบ Smart Profile  ผู้สมัครจะต้องมีผลงานทางวิชาการ มีทักษะ หรือความสามารถพิเศษที่โดดเด่น
  2. คุณสมบัติการรับสมัครในแต่ละปีการศึกษา อาจจะมีการเปลี่ยนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี