โครงสร้างหลักสูตร

 

1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต
1.2 โครงสร้างหลักสูตร      
  1.2.1  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  1.2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต
           1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
      1.1) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต
      1.2) วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
      1.3) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
    2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
      2.1) วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
      2.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
  1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

รายวิชาหมวดต่าง ๆ

1)        หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยใช้หลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย

                1.1)  กลุ่มวิชาภาษา   ไม่น้อยกว่า    9    หน่วยกิต

รหัสรายวิชา    ชื่อรายวิชา                                                        หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

GELA101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                  3(3-0-6)

GELA102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                              3(3-0-6)

GELA103 ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ                                                 3(3-0-6

                1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  6    หน่วยกิต

GEHU101     ความงดงามของชีวิต                                                     3(3-0-6)

GEHU102     ปรัชญา ศาสนาและพุทธทาสศึกษา                                   3(3-0-6)

                1.3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต

GESO101      พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก                                          3(3-0-6)

GESO102      วิถีชีวิตกับสังคม                                                          3(3-0-6)

                1.4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์     ไม่น้อยกว่า    9    หน่วยกิต

GESC101   เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า                             3(2-2-5)

GESC102 การพัฒนาการคิด                                                             3(3-0-6)

GESC103 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต                                  3(3-0-6)

       2)   หมวดวิชาเฉพาะด้าน             จำนวนไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต ประกอบด้วย

            2.1)  กลุ่มวิชาชีพครู จำนวนไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต

                   2.1.1)   วิชาชีพครู กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต ดังนี้

ETH0101  วาทวิทยาสำหรับครู                                                         3(2-2-5)

EEN0101  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพครู                                               3(2-2-5)

EFE0101   การศึกษาและความเป็นครู                                                3(2-2-5)

EFE0102   การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพทางการศึกษา      3(2-2-5)

EPY0101  จิตวิทยาความเป็นครู                                                      3(2-2-5)

ECI0101 การพัฒนาหลักสูตร                                                         3(2-2-5)

ECI0102  วิทยาการการจัดการเรียนรู้                                                3(2-2-5)

ETC0101 นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้          3(2-2-5)

EMR0101การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน                               3(2-2-5)

EMR0102การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                            3(2-2-5)

ECI0103 ครุนิพนธ์                                                                       1(0-2-1)

  • วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนให้เรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต ดังนี้

ECI0201 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อจิตวิทยาและความเป็นครู                       1(0-3-0)

ECI0202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการสื่อสาร          1(0-3-0)

ECI0203 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อนวัตกรรมและการวัดประเมินผล               1(0-3-0)

ECI0204  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย 1(0-3-0)

                     2.1.4) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ดังนี้

ECI0501  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                          6(290)

ECI0502  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                          6(290)

            2.2)  กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ดังนี้

                      2.2.1) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป บังคับ          ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

ESC0301 เคมีสำหรับครู 1                                                               3(2-2-5)

ESC0302 ชีววิทยาสำหรับครู 1                                                         3(2-2-5)

ESC0303  ฟิสิกส์สำหรับครู 1                                                           3(2-2-5)

ESC0304  เคมีสำหรับครู 2                                                              3(2-2-5)

ESC0305 ชีววิทยาสำหรับครู 2                                                         3(2-2-5)

ESC0306 ฟิสิกส์สำหรับครู 2                                                           3(2-2-5

ESC0307คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์                              3(2-2-5)

ESC0308  วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ                                                 3(2-2-5)

ESC0309   สะตีมศึกษาสำหรับครูวิทยาศาสตร์                                    3(2-2-5)

ESC0310  ดาราศาสตร์และอวกาศ                                                   3 (2-2-5)

ESC0311 ไฟฟ้าและพลังงาน                                                           3(2-2-5)

ESC0312  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                  3(2-2-5)

ESC0313  วิทยาการคำนวณ สำหรับครูวิทยาศาสตร์                            3(2-2-5)

ESC0314  สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์                      1(0-2-1)

                    2.2.2)  กลุ่มวิชาเอกเลือกวิทยาศาสตร์ทั่วไป      ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

ESC0401 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา                     3(2-2-5)           

ESC0402 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา                      3(2-2-5)            

ESC0403 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์                                  3(2-2-5)

ESC0404  การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                3(2-2-5)

ESC0405  การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน                                3(2-2-5)

ESC0406   ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์                          3(2-2-5)

ESC0407  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                                       2(1-2-3)

ESC0407  วิทยาศาสตร์กายภาพ                                                     2(1-2-3)

ESC0409  ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนวิทยาศาสตร์                           3(1-4-4)

ESC0410   สื่อและนวัตกรรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์                             3(2-2-5)

ESC0411    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น                 2(1-2-3)                               

ESC0412   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                                              2(1-2-3)