ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

  1. ระบบการจัดการศึกษา

      1.1  ระบบการจัดการศึกษา

ระบบทวิภาค โดยหนึ่งภาคการศึกษาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

      1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

ไม่มีการศึกษาภาคฤดูร้อน

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

-ไม่มี-

  1. การดำเนินการหลักสูตร
    • วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

    ◊ ระบบทวิภาค     ภาคการศึกษาที่ 1 ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน

ภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์

ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม

◊ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ

2.2      คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

2.2.1    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2.2.2    ผ่านระบบการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2.2.3     ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2.2.4    ผ่านการสอบวัดหรือประเมินความรู้พื้นฐานและการสอบวัดแววความเป็นครู

2.3      ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

2.3.1    นักศึกษามีข้อจำกัดด้านการปรับตัวในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบที่เน้นการเรียนรู้และศึกษาด้วยตนเอง

2.3.2  นักศึกษามีข้อจำกัดด้านความรู้และทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ           เพื่อการสื่อสาร

2.3.3  นักศึกษามีข้อจำกัดด้านการวางแผนการศึกษา และการจัดเวลาระหว่างการศึกษากับการร่วมกิจกรรม

2.4   กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

            2.4.1  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่เพื่อชี้แจงภาพรวมของหลักสูตรและแนวทาง การเรียน โดยเน้นวิธีการเรียนที่แตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา

            2.4.2  จัดโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษในทุกชั้นปีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

            2.4.3  จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาตามสาขาวิชาและคลินิกให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำ การวางแผนการศึกษาและแนวทางการเรียน ตลอดจนให้คำปรึกษาและกำกับติดตามในเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

2.4.4  จัดให้มีระบบให้คำปรึกษาโดยเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์สายด่วน อีเมล์ เว็บไซต์ ไลน์แอปพลิเคชัน สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการเรียนและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดให้มีระบบพี่ดูแลน้องของคณะ

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี

แผนการรับนักศึกษาปีละ 60 คนต่อวิชาเอก ยกเว้นวิชาเอกเคมีและวิชาเอกฟิสิกส์ มีแผนรับนักศึกษาปีละ 30 คน ส่วนจำนวนผู้ที่สำเร็จการศึกษามีจำนวนเท่ากับจำนวนที่รับเข้าในแต่ละปีการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้