คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.ดร.บรรณรักษ์ คุ้มรักษา

วุฒิการศึกษา ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2558)

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา รักบำรุง

วุฒิการศึกษา ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2554)

3.ดร.อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ

วุฒิการศึกษา ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2559)