แนะนำสาขา

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์ให้มีสมรรถนะที่พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา โดยหลักสูตรได้กำหนดสมรรถนะรายชั้นปี ดังต่อไปนี้

ชั้นปีที่ 1 สมรรถนะสำคัญ รอบรู้ด้านเนื้อหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เกิดความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และมีจิตวิทยาศาสตร์

ชั้นปีที่ 2 สมรรถนะสำคัญ เป็นผู้ช่วยจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้ระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง

ชั้นปีที่ 3 สมรรถนะสำคัญ เป็นผู้สอนร่วมจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้ระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง

ชั้นปีที่ 4 สมรรถนะสำคัญ เป็นครูผู้จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างครูมืออาชีพ

 

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

  • ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับอาชีวศึกษา
  • นักวิชาการทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา เช่น สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในสังกัด อบจ. หรือ หน่วยงานของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัย เป็นต้น
  • นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
  • นักวิชาการการออกแบบสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของภาครัฐ และบริษัทเอกชน
  • นักวิชาการในสำนักพิมพ์ หนังสือหรือแบบเรียน
  • นักพัฒนาชุมชนทางการศึกษา
  • ผู้จัดการอบรมและสัมมนาในองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา
  • อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์