กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการ 2566 รอบ 4 Entrance 28 มกราคม 2566

กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการ 2566 รอบ 4 Entrance สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี และฟิสิกส์ วันที่ 28 มกราคม 2566ณ อาคารคณะครุศาสตร์ ในการสอบครั้งนี้มีการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการในวิชาความรู้ทั่วไป ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์

Read more

กิจกรรมการเสริมสร้างแนวคิดและความเชื่อของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์ 27-28 มกราคม พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 27 -28 มกราคม พ.ศ. 2566 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้จัดโครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมสูงในการสอบบรรจุข้าราชการครู ใน “กิจกรรมการเสริมสร้างแนวคิดและความเชื่อของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์” ให้แก่นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความรู้ ความเชื่อ และตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการสืบเสาะสำหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเพื่อให้นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการวิจัย

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศ Mister EDU Freshy Star 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ นายธนากร ช่วยนคร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Mister EDU freshy star 2022 พร้อมกับรางวัลพิเศษ Mister Photogenic Model และนางสาวนิรากร โพธิ์แก้ว ที่ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 1 Miss EDU freshy

Read more

ชื่นชม ยกย่อง นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาขุนทะเลเป็นตัวแทนธนาคารกรุงไทย สาขาขุนทะเลและสำนักงานใหญ่ ได้มอบหนังสือขอบคุณแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว คณบดีคณะครุศาสตร์ ในโอกาสที่ นางสาววรรณพร ชนะชน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

Read more

กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ครูวิทยาศาสตร์ 2565

กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ครูวิทยาศาสตร์ 2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ นำโดยนายเจษฎา อนุวัฒน์ ประธานนักศึกษาสาขาวิชาววิทยาศาสตร์ทั่วไป นำทีมจัดกิจกรรม กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ครูวิทยาศาสตร์ 2565 ณ ลานชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์

Read more

คณะครุศาสตร์แสดงความยินดีแก่ดร.ชุติมา วิชัยดิษฐ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีให้แก่ ดร.ชุติมา วิชัยดิษฐ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา จากมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

Read more

กิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นครูนวัตกร 2565

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นครูนวัตกร (การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมสูงในการสอบบรรจุข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา จากคณะศึกษาศาสตร์

Read more

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นครูนวัตกร

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการ และขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุปัน เข้าร่วมรับฟัง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจัดโครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมสูงในการสอบบรรจุข้าราชการครู: กิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นครูนวัตกร (อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทางวิทยาศาสตร์ศึกษษ) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15-16

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชุติมา วิชัยดิษฐ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชุติมา วิชัยดิษฐ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more