ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 5 (รุ่นรหัส 60) ประจำภาคภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป นำโดย ดร.ชุติมา วิชัยดิษฐ ประธานสาขาวิชา  ผศ.ดร.ปริศนา รักบำรุง ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมด้วยอาจารย์นิเทศก์

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มรภ.สุราษฎณ์ธานี รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ 15 จังหวัดภาคใต้ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565

ประกาศผล!!!!!!!!!! TCAS2 รอบโควต้าพื้นที่ภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ 15 จังหวัดภาคใต้ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป http://admission.sru.ac.th/tcas65/

Read more

กิจกรรม “พัฒนาสมรรถนะการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และสะเต็มศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้ดำเนินงานโครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมสูงในการสอบบรรจุข้าราชการครู ชื่อกิจกรรม “พัฒนาสมรรถนะการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และสะเต็มศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 2 จำนวน 46 คน โดยมีกำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ระหว่างวันที่ 13

Read more

โครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมสูงในการสอบบรรจุข้าราชการครู ชื่อกิจกรรม “การเสริมสร้างแนวคิดและความเชื่อของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้ดำเนินงานโครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมสูงในการสอบบรรจุข้าราชการครู ชื่อกิจกรรม “การเสริมสร้างแนวคิดและความเชื่อของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์” ให้แก่นักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะครุศาสตร์ จำนวน 80 คน โดยมีกำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ระหว่างวันเสาร์ที่ 22 มกราคม

Read more

ขอแสดงความยินดีกับประธานสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคนใหม่

ขอแสดงความยินดีกับประธานสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคนใหม่  และรองประธาน/เลขานุการสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประธานสาขา ดร.ชุติมา วิชัยดิาฐ รองประธาน/เลขานุการ  ดร.อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นายนนทวัฒน์ วันนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL

ขอแสดงความยินดีกับ นายนนทวัฒน์ วันนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ผ่านสื่อออนไลน์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2564 และจะได้เป็นตัวแทนเข้าประกวด

Read more

กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2

กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม และมิถุนายน ที่ผ่านมา  โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.

Read more

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 2 การติดตามผลการจัดอบรมด้วยกระบวนการชุมชนวิชาชีพ (PLC)

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21  ระยะที่ 2 การติดตามผลการจัดอบรมด้วยกระบวนการชุมชนวิชาชีพ (PLC) โดยมีกำหนดจัดระหว่างเดือนสิงหาคม รูปแบบออนไลน์ เงื่อนไขการรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการต้องสมัครเป็นทีมอย่างน้อย  3 คน ได้แก่ ครูที่เข้าร่วมอบรม 1 คน ครูในโรงเรียนเดียวกัน 1 คน และผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองฝ่ายวิชาการ

Read more

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564  

Read more

ตรวจสอบคุณสมบัติและสาขา รับสมัครรอบที่ 4 https://reg.sru.ac.th/registrar/appquotalist.asp?avs705233391=1 รับสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp   วันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2564 ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด

Read more