กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ครูวิทยาศาสตร์ 2565

กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ครูวิทยาศาสตร์ 2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ นำโดยนายเจษฎา อนุวัฒน์ ประธานนักศึกษาสาขาวิชาววิทยาศาสตร์ทั่วไป นำทีมจัดกิจกรรม กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ครูวิทยาศาสตร์ 2565 ณ ลานชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์

Read more

กิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นครูนวัตกร 2565

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นครูนวัตกร (การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมสูงในการสอบบรรจุข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา จากคณะศึกษาศาสตร์

Read more

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 5 (รุ่นรหัส 60) ประจำภาคภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป นำโดย ดร.ชุติมา วิชัยดิษฐ ประธานสาขาวิชา  ผศ.ดร.ปริศนา รักบำรุง ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมด้วยอาจารย์นิเทศก์

Read more

กิจกรรม “พัฒนาสมรรถนะการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และสะเต็มศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้ดำเนินงานโครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมสูงในการสอบบรรจุข้าราชการครู ชื่อกิจกรรม “พัฒนาสมรรถนะการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และสะเต็มศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 2 จำนวน 46 คน โดยมีกำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ระหว่างวันที่ 13

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นายนนทวัฒน์ วันนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL

ขอแสดงความยินดีกับ นายนนทวัฒน์ วันนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ผ่านสื่อออนไลน์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2564 และจะได้เป็นตัวแทนเข้าประกวด

Read more

กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2

กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม และมิถุนายน ที่ผ่านมา  โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.

Read more

โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา เรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้เกมส์เป็นฐาน วันที่ 13-14 มีนาคม 2564

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ในวันศุกร์ที่ 12 มี.ค. ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 มี.ค. พ.ศ. 2564 ณ ห้อง G507 และ G607 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 13-14 มีนาคม  2564 ที่ผ่านมาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์  ได้รับเกียรติจาก 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์

Read more

โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา เรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบโครงงาน และสะเต็มศึกษา วันที่ 12 มีนาคม 2564

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ในวันศุกร์ที่ 12 มี.ค. ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 มี.ค. พ.ศ. 2564 ณ ห้อง G607 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยในวันที่ 12 มีนาคม   ได้เชิญวิทยากร อาจารย์เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูวิทยาศาสตร์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย และอาจารย์สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

Read more

ขอเชิญนักศึกษาครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 มี.ค. ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 มี.ค. พ.ศ. 2564 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ ED603 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

กิจกรรม “New Normal General Science & General Science Night Party 2020”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 ได้จัดกิจกรรม “New Normal General Sci & General Sci Night Party

Read more