กิจกรรมการเสริมสร้างแนวคิดและความเชื่อของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์ 27-28 มกราคม พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 27 -28 มกราคม พ.ศ. 2566 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้จัดโครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมสูงในการสอบบรรจุข้าราชการครู ใน “กิจกรรมการเสริมสร้างแนวคิดและความเชื่อของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์” ให้แก่นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความรู้ ความเชื่อ และตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการสืบเสาะสำหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเพื่อให้นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการวิจัย

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศ Mister EDU Freshy Star 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ นายธนากร ช่วยนคร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Mister EDU freshy star 2022 พร้อมกับรางวัลพิเศษ Mister Photogenic Model และนางสาวนิรากร โพธิ์แก้ว ที่ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 1 Miss EDU freshy

Read more

ชื่นชม ยกย่อง นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาขุนทะเลเป็นตัวแทนธนาคารกรุงไทย สาขาขุนทะเลและสำนักงานใหญ่ ได้มอบหนังสือขอบคุณแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว คณบดีคณะครุศาสตร์ ในโอกาสที่ นางสาววรรณพร ชนะชน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

Read more

กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ครูวิทยาศาสตร์ 2565

กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ครูวิทยาศาสตร์ 2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ นำโดยนายเจษฎา อนุวัฒน์ ประธานนักศึกษาสาขาวิชาววิทยาศาสตร์ทั่วไป นำทีมจัดกิจกรรม กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ครูวิทยาศาสตร์ 2565 ณ ลานชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์

Read more

กิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นครูนวัตกร 2565

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นครูนวัตกร (การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมสูงในการสอบบรรจุข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา จากคณะศึกษาศาสตร์

Read more

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 5 (รุ่นรหัส 60) ประจำภาคภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป นำโดย ดร.ชุติมา วิชัยดิษฐ ประธานสาขาวิชา  ผศ.ดร.ปริศนา รักบำรุง ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมด้วยอาจารย์นิเทศก์

Read more

กิจกรรม “พัฒนาสมรรถนะการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และสะเต็มศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้ดำเนินงานโครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมสูงในการสอบบรรจุข้าราชการครู ชื่อกิจกรรม “พัฒนาสมรรถนะการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และสะเต็มศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 2 จำนวน 46 คน โดยมีกำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ระหว่างวันที่ 13

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นายนนทวัฒน์ วันนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL

ขอแสดงความยินดีกับ นายนนทวัฒน์ วันนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ผ่านสื่อออนไลน์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2564 และจะได้เป็นตัวแทนเข้าประกวด

Read more

กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2

กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม และมิถุนายน ที่ผ่านมา  โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.

Read more

โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา เรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้เกมส์เป็นฐาน วันที่ 13-14 มีนาคม 2564

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ในวันศุกร์ที่ 12 มี.ค. ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 มี.ค. พ.ศ. 2564 ณ ห้อง G507 และ G607 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 13-14 มีนาคม  2564 ที่ผ่านมาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์  ได้รับเกียรติจาก 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์

Read more