โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา เรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบโครงงาน และสะเต็มศึกษา วันที่ 12 มีนาคม 2564

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ในวันศุกร์ที่ 12 มี.ค. ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 มี.ค. พ.ศ. 2564 ณ ห้อง G607 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยในวันที่ 12 มีนาคม   ได้เชิญวิทยากร อาจารย์เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูวิทยาศาสตร์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย และอาจารย์สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

Read more

ขอเชิญนักศึกษาครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 มี.ค. ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 มี.ค. พ.ศ. 2564 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ ED603 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

กิจกรรม “New Normal General Science & General Science Night Party 2020”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 ได้จัดกิจกรรม “New Normal General Sci & General Sci Night Party

Read more

กิจกรรมสัมนาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1/2563

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์  จัดกิจกรรมสัมนาวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Seminar) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ สามารถศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาจากทั้งวารสารในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมามาอภิปราย สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งรูปแบบทางการและกึ่งทางการ และเหมาะสมสำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย โดยกิจกรรมจัดขึ้นทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ในรายวิชาสัมนาวิทยาศษสตร์ศึกษา ช่วงระหว่างวันที่ 18 กันยายน ถึง 9

Read more

กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ในวันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดกิจกรรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ณ สถานศึกษาตามภูมิลำเนาในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร ระนอง พังงา พัทลุง สงขลา และสตูล

Read more

กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกประบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจัดกิจกรรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกประบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบติการวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ECI0602 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาชีพครูจากการลงมือปฏิบัติในสถานศึกษาจริง ทั้งการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การทดลองสอนในสถานการณ์ของชั้นเรียนวิทยาศาสตร์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบ หรือเครื่องมือวัดผล

Read more

นิทรรศการโครงงานสะเต็มศึกษาบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดนิทรรศการโครงงานสะเต็มศึกษาบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา ESC0112 สะเต็มศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ รายวิชา ESC0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยในครั้งนี้หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับเกียรติจาก อ.เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีคนแรกของประเทศไทย  และ อ.สุวารี

Read more

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ อาสาพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2562

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และชมรมดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ อาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2563

Read more

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่ปี 2 ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคนดี” ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิติชญา เมฆนิติ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่ปี 2 ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคนดี” ประจำปี 2562 จากการเข้าไปช่วยเหลือและทำกิจกรรมร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

Read more