ขอแสดงความยินดีกับ นายนนทวัฒน์ วันนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL

ขอแสดงความยินดีกับ นายนนทวัฒน์ วันนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ผ่านสื่อออนไลน์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2564 และจะได้เป็นตัวแทนเข้าประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 2021 ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รางวัลโล่พระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในระดับประเทศต่อไป