กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2

กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม และมิถุนายน ที่ผ่านมา  โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564