หลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาครุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (Bachelor of Education Program) (หลักสูตร 4 ปี) ลักษณะของหลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญาตรี แบบเอกเดี่ยว เปิดสอน 10 วิชาเอก ดังนี้

1 วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)

2 วิชาเอกคณิตศาสตร์ (Mathematics)

3 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)

4 วิชาเอกเคมี (Chemistry)

5 วิชาเอกฟิสิกส์ (Physics)

6 วิชาเอกภาษาไทย (Thai)

7 วิชาเอกภาษาอังกฤษ (English)

8 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science)

9 วิชาเอกศิลปศึกษา (Art Education)

10 วิชาเอกสังคมศึกษา (Social Studies)