งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

23 entries « 1 of 3 »

2021

บรรณรักษ์ คุ้มรักษา และ จิราภรณ์ เพ็งคำปั้ง,

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมสมรรถนะการรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทาง PISA เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Journal Article

วารสารฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป, 5 (1), pp. 13-23, 2021.

BibTeX

2020

ฤกษ์ฤดี นาควิจิตร มารุต พัฒผล, วิชัย วงษ์ใหญ่ และสุนีย์ เหมะประสิทธิ์

การพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวสตีมศึกษา บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับนักศึกษาครู Journal Article

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ , 5 (10), pp. 381-398, 2020.

BibTeX

อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ,

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการสตีมศึกษาผสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชีวิตและอาชีพสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 Journal Article

วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, 11 (2), pp. 252-267 , 2020.

BibTeX

ชลิตา กูหมาด และ บรรณรักษ์ คุ้มรักษา,

การส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ทักษะ 4C ในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เรื่องปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช Journal Article

วารสารวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง , 4 (2), pp. 59-76, 2020.

BibTeX

บรรณรักษ์ คุ้มรักษา และปริศนา รักบำรุง,

ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยวิจัยเป็นฐานเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ Journal Article

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , ุ6 (1), pp. 127-144, 2020.

BibTeX

บรรณรักษ์ คุ้มรักษา และ ปริศนา รักบำรุง,

การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ที่ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน Journal Article

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 35 (1), pp. 48-56, 2020.

BibTeX

บรรณรักษ์ คุ้มรักษา และปริศนา รักบำรุง,

การศึกษาแบบแผนพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์: ทักษะการตั้งสมมติฐานและทักษะการทดลอง Journal Article

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 8 (1), pp. 118-137, 2020.

BibTeX

อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ,

การพัฒนาการรู้สะเต็มของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ผ่านการมีส่วนร่วมชุมชนผนวกค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษาในแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี Journal Article

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 22 (2), pp. 302-316, 2020.

BibTeX

2019

บรรณรักษ์ คุ้มรักษา, และ ปริศนา รักบำรุง

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์: ทักษะการสังเกตและการตั้งคำถามของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน Proceeding

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี, 2019.

BibTeX

กนกวรรณ นวลแก้ว ปริศนา รักบำรุง, และ ฤกษ์ฤดี นาควิจิตร

ความสามารถด้านวิศวกรรม เรื่องโครงสร้างของโลก โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Proceeding

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี, 2019.

BibTeX

23 entries « 1 of 3 »

 

งานวิจัย/บทความทางวิชาการ

acadamic-papers
+ ดูทั้งหมด

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา

texts-document
+ ดูทั้งหมด

ผลงานนักศึกษา

research
+ ดูทั้งหมด