อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.ชุติมา วิชัยดิษฐ
อาจารย์ ดร.ชุติมา วิชัยดิษฐ
ประธานสาขาวิชา
อาจารย์ ดร.บรรณรักษ์  คุ้มรักษา
อาจารย์ ดร.บรรณรักษ์ คุ้มรักษา
อาจารย์
อาจารย์  ดร.อาทิตยา  จิตร์เอื้อเฟื้อ
อาจารย์ ดร.อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ
เลขานุการสาขาวิชา
ผศ.ดร.ปริศนา รักบำรุง
อาจารย์
อาจารย์ณัฐพล  หนูจีนจิตร
อาจารย์ณัฐพล หนูจีนจิตร
อาจารย์