กิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นครูนวัตกร 2565

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นครูนวัตกร (การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมสูงในการสอบบรรจุข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากร