คณะครุศาสตร์แสดงความยินดีแก่ดร.ชุติมา วิชัยดิษฐ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีให้แก่ ดร.ชุติมา วิชัยดิษฐ

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา จากมหาวิทยาเกษตรศาสตร์

ในคราวประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา

ณ ห้องประชุมครุพัฒน์ อาคารคณะครุศาสตร์