ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 5 (รุ่นรหัส 60) ประจำภาคภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป นำโดย ดร.ชุติมา วิชัยดิษฐ ประธานสาขาวิชา  ผศ.ดร.ปริศนา รักบำรุง ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมด้วยอาจารย์นิเทศก์ ได้แก่ ดร.ฤกษ์ฤดี นาควิจิตร จากกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน ดร.โ๙ติกา ภู่พงศ์ จากสาขาวิชาเคมี มาร่วมกล่าวให้โอวาทแก่แก่นักศึกษาในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้  พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวแสดงความรู้สึก และขอบคุณอาจารย์ที่สั่งสอน และบ่มเพาะมาตลอดทั้ง 5 ปี