ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชุติมา วิชัยดิษฐ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชุติมา วิชัยดิษฐ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์