โครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมสูงในการสอบบรรจุข้าราชการครู ชื่อกิจกรรม “การเสริมสร้างแนวคิดและความเชื่อของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้ดำเนินงานโครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมสูงในการสอบบรรจุข้าราชการครู ชื่อกิจกรรม “การเสริมสร้างแนวคิดและความเชื่อของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์” ให้แก่นักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะครุศาสตร์ จำนวน 80 คน โดยมีกำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ระหว่างวันเสาร์ที่ 22 มกราคม และวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕   โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับเกียรติจาก ดร.วชิร ศรีคุ้ม นักวิชาการอาวุโส สถานบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นวิทยากร

ในการนี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับเกียรติจาก ดร.จิราวรรณ เทพจินดา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน มาเป็นประธานเปิดงานในการจัดโครงการครั้งนี้ด้วย