โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา เรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้เกมส์เป็นฐาน วันที่ 13-14 มีนาคม 2564

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

ในวันศุกร์ที่ 12 มี.ค. ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 มี.ค. พ.ศ. 2564 ณ ห้อง G507 และ G607 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โดยในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 13-14 มีนาคม  2564 ที่ผ่านมาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์  ได้รับเกียรติจาก

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ คงภักดี

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์ และ

3.ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์

จากภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในการออกแบบเกมส์วิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน