โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา เรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบโครงงาน และสะเต็มศึกษา วันที่ 12 มีนาคม 2564

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

ในวันศุกร์ที่ 12 มี.ค. ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 มี.ค. พ.ศ. 2564 ณ ห้อง G607 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โดยในวันที่ 12 มีนาคม   ได้เชิญวิทยากร อาจารย์เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูวิทยาศาสตร์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย และอาจารย์สุวารี พงศ์ธีระวรรณ ครูวิทยาศาสตร์รางวัลครูยิ่งคุณในมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มาจัดกิจกรรมให้ความรู้และปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบโครงงาน และสะเต็มศึกษา