ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา