กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการ 2566 รอบ 4 Entrance 28 มกราคม 2566

กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการ 2566 รอบ 4 Entrance สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี และฟิสิกส์ วันที่ 28 มกราคม 2566ณ อาคารคณะครุศาสตร์ ในการสอบครั้งนี้มีการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการในวิชาความรู้ทั่วไป ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา

Read more

ชื่นชม ยกย่อง นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาขุนทะเลเป็นตัวแทนธนาคารกรุงไทย สาขาขุนทะเลและสำนักงานใหญ่ ได้มอบหนังสือขอบคุณแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว คณบดีคณะครุศาสตร์ ในโอกาสที่ นางสาววรรณพร ชนะชน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

Read more

คณะครุศาสตร์แสดงความยินดีแก่ดร.ชุติมา วิชัยดิษฐ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีให้แก่ ดร.ชุติมา วิชัยดิษฐ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา จากมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

Read more

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นครูนวัตกร

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการ และขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุปัน เข้าร่วมรับฟัง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจัดโครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมสูงในการสอบบรรจุข้าราชการครู: กิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นครูนวัตกร (อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทางวิทยาศาสตร์ศึกษษ) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15-16

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชุติมา วิชัยดิษฐ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชุติมา วิชัยดิษฐ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มรภ.สุราษฎณ์ธานี รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ 15 จังหวัดภาคใต้ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565

ประกาศผล!!!!!!!!!! TCAS2 รอบโควต้าพื้นที่ภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ 15 จังหวัดภาคใต้ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป http://admission.sru.ac.th/tcas65/

Read more

โครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมสูงในการสอบบรรจุข้าราชการครู ชื่อกิจกรรม “การเสริมสร้างแนวคิดและความเชื่อของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้ดำเนินงานโครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมสูงในการสอบบรรจุข้าราชการครู ชื่อกิจกรรม “การเสริมสร้างแนวคิดและความเชื่อของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์” ให้แก่นักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะครุศาสตร์ จำนวน 80 คน โดยมีกำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ระหว่างวันเสาร์ที่ 22 มกราคม

Read more

ขอแสดงความยินดีกับประธานสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคนใหม่

ขอแสดงความยินดีกับประธานสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคนใหม่  และรองประธาน/เลขานุการสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประธานสาขา ดร.ชุติมา วิชัยดิาฐ รองประธาน/เลขานุการ  ดร.อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ

Read more

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 2 การติดตามผลการจัดอบรมด้วยกระบวนการชุมชนวิชาชีพ (PLC)

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21  ระยะที่ 2 การติดตามผลการจัดอบรมด้วยกระบวนการชุมชนวิชาชีพ (PLC) โดยมีกำหนดจัดระหว่างเดือนสิงหาคม รูปแบบออนไลน์ เงื่อนไขการรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการต้องสมัครเป็นทีมอย่างน้อย  3 คน ได้แก่ ครูที่เข้าร่วมอบรม 1 คน ครูในโรงเรียนเดียวกัน 1 คน และผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองฝ่ายวิชาการ

Read more