คณะครุศาสตร์แสดงความยินดีแก่ดร.ชุติมา วิชัยดิษฐ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีให้แก่ ดร.ชุติมา วิชัยดิษฐ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา จากมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

Read more

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นครูนวัตกร

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการ และขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุปัน เข้าร่วมรับฟัง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจัดโครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมสูงในการสอบบรรจุข้าราชการครู: กิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นครูนวัตกร (อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทางวิทยาศาสตร์ศึกษษ) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15-16

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชุติมา วิชัยดิษฐ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชุติมา วิชัยดิษฐ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มรภ.สุราษฎณ์ธานี รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ 15 จังหวัดภาคใต้ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565

ประกาศผล!!!!!!!!!! TCAS2 รอบโควต้าพื้นที่ภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ 15 จังหวัดภาคใต้ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป http://admission.sru.ac.th/tcas65/

Read more

โครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมสูงในการสอบบรรจุข้าราชการครู ชื่อกิจกรรม “การเสริมสร้างแนวคิดและความเชื่อของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้ดำเนินงานโครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมสูงในการสอบบรรจุข้าราชการครู ชื่อกิจกรรม “การเสริมสร้างแนวคิดและความเชื่อของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์” ให้แก่นักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะครุศาสตร์ จำนวน 80 คน โดยมีกำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ระหว่างวันเสาร์ที่ 22 มกราคม

Read more

ขอแสดงความยินดีกับประธานสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคนใหม่

ขอแสดงความยินดีกับประธานสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคนใหม่  และรองประธาน/เลขานุการสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประธานสาขา ดร.ชุติมา วิชัยดิาฐ รองประธาน/เลขานุการ  ดร.อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ

Read more

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 2 การติดตามผลการจัดอบรมด้วยกระบวนการชุมชนวิชาชีพ (PLC)

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21  ระยะที่ 2 การติดตามผลการจัดอบรมด้วยกระบวนการชุมชนวิชาชีพ (PLC) โดยมีกำหนดจัดระหว่างเดือนสิงหาคม รูปแบบออนไลน์ เงื่อนไขการรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการต้องสมัครเป็นทีมอย่างน้อย  3 คน ได้แก่ ครูที่เข้าร่วมอบรม 1 คน ครูในโรงเรียนเดียวกัน 1 คน และผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองฝ่ายวิชาการ

Read more

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564  

Read more

ตรวจสอบคุณสมบัติและสาขา รับสมัครรอบที่ 4 https://reg.sru.ac.th/registrar/appquotalist.asp?avs705233391=1 รับสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp   วันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2564 ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด

Read more

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( หลักสูตรออนไลน์) ปี พ.ศ. 2564

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( หลักสูตรออนไลน์) ปี พ.ศ. 2564 ตามไฟล์แนบในลิงก์ ด้านล่าง รายชื่อผู้เข้าอบรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 https://drive.google.com/file/d/1M19jCiipnnP4CKu220axqbr7qMPD23yQ/view?usp=sharing รายชื่อผู้เข้าอบรมระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 https://drive.google.com/file/d/1y_NS7FzvPteEx-Sdvaddr6Onm8_xLCe2/view?usp=sharing  

Read more