ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 2 การติดตามผลการจัดอบรมด้วยกระบวนการชุมชนวิชาชีพ (PLC)

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21  ระยะที่ 2 การติดตามผลการจัดอบรมด้วยกระบวนการชุมชนวิชาชีพ (PLC)

โดยมีกำหนดจัดระหว่างเดือนสิงหาคม รูปแบบออนไลน์

เงื่อนไขการรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการต้องสมัครเป็นทีมอย่างน้อย  3 คน ได้แก่ ครูที่เข้าร่วมอบรม 1 คน ครูในโรงเรียนเดียวกัน 1 คน และผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองฝ่ายวิชาการ 1 คน = 3 คน โดยสามารถเข้าร่วมได้ มากสุดรวมกัน 5 คน

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2564

 

ลิงก์การรับสมัคร

https://docs.google.com/forms/d/1NLSLOW6cSI-12I3P6XV3lP6R9G_ypvhP3x_BDOSPLtI/edit?ts=61079c85

สอบถามเพิ่มเติม Tel. 061-459-6364