ขอแสดงความยินดีกับประธานสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคนใหม่

ขอแสดงความยินดีกับประธานสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคนใหม่  และรองประธาน/เลขานุการสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ประธานสาขา ดร.ชุติมา วิชัยดิาฐ

รองประธาน/เลขานุการ  ดร.อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ